Slutförd //Kodverksframtagning - kv-huvud-och-delproblem-klagomål 1.0

Inledning

På denna sida skapas en första utkast på ett nytt kodverk som sedan kan skickas på granskning.

Beskrivning & syfte med kodverket

Kodverket omfattar koder som kan användas för att kategorisera synpunkter och klagomål utifrån vilket huvud-, respektive delproblem som de avser. Koderna är baserade på huvud- och delproblem som listas i Patientnämndernas Handbok för handläggning av klagomål och synpunkter. Kategoriseringen utgör grunden för att kunna ta ut statistik.

Förslag på nya koder + klartext + tillhörande beskrivning per kod/klartext

Om kodverket omfattar många koder kan detta med fördel läggas som bilaga nedan.

Kod

Värde/klartext

Beskrivning

Kod

Värde/klartext

Beskrivning

1

Vård och behandling

 

1.1

Undersökning/bedömning

Nekad, fördröjd, felaktig, utebliven. Exempelvis egen vårdbegäran, remiss, annan utredning.

1.2

Diagnos

Fördröjd, felaktig, utebliven.

1.3

Behandling

Nekad, fördröjd, felaktig, utebliven, negativ behandlingseffekt. Här registreras inte synpunkter på resultatet.

1.4

Läkemedel

Nekad, fördröjd, felaktig, uteblivet, biverkningar.

1.5

Omvårdnad

Personlig omvårdnad, t.ex. kost/nutrition, trycksår, smärtlindring kopplat till omvårdnad. Allmän omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL).

1.6

Ny medicinsk bedömning

Nekad, missnöjd med var eller hur den gjorts.

2

Resultat

 

2.1

Resultat

Icke förväntat, komplikationer, skada. Patienten är inte nöjd med resultatet trots information före åtgärd. Patienten kan uppleva sig skadad.

3

Kommunikation

 

3.1

Information

Anpassad information om hälsotillstånd, behandlingsmetoder, eftervård etc. har inte varit tillräcklig, givits vid fel tillfälle, har varit svår att ta till sig, inte förmedlats ordentligt, inte givits skriftligen eller riktades inte till närstående vid behov. Kultur/språkliga hinder som orsak till bristande information. Rättighet till tolk.

3.2

Delaktig

Vården har inte utformats och genomförts i dialog med patient/ närstående. Patientens medverkan i sin vård eller behandlingsåtgärder har inte utgått från patientens önskemål och individuella förutsättningar. Patienten har inte blivit lyssnad till. Synpunkter rörande tvångsvård.

3.3

Samtycke

Patientens självbestämmande och integritet har inte respekterats, eller att aktuell åtgärd har givits utan patientens samtycke. Övergrepp.

3.4

Bemötande

Ärenden som inte har bärighet utifrån patientlagen. Bristande empati eller oprofessionellt bemötande registreras här.

4

Dokumentation och sekretess

 

4.1

Patientjournalen

Dokumentation har utformats så att integriteten har kränkts. Dokumentation saknas, är bristfällig eller felaktig. Nekad/fördröjd utlämning av journal/spärr/ändring i journal.

4.2

Bruten sekretess/dataintrång

Personal har brutit mot sekretess och tystnadsplikt.

5

Ekonomi

 

5.1

Patientavgifter

Högkostnadsskydd, läkemedelskostnader m.m. Allmänna synpunkter på avgifter.

5.2

Ersättningsanspråk/garantier

Kostnadsförslag som inte hållits, försvunna ägodelar, utebliven ersättning vid inställd operation

6

Tillgänglighet

 

6.1

Tillgänglighet till vården

Svårt att få kontakt med verksamheten och/eller vårdpersonal. Blir inte kontaktad enligt överenskommelse. Svårt att ta sig till vårdinrättning.

6.2

Väntetider i vården

Vårdgarantin har inte uppfyllts. Uppföljningar har inte gjorts enligt medicinsk bedömning. Lång väntan på besökstid eller i väntrum.

7

Vårdansvar och organisation

 

7.1

Valfrihet/fritt vårdsökande

Har inte fått möjlighet att välja behandlingsalternativ, utförare eller val av hjälpmedel.

7.2

Fast vårdkontakt/individuell plan

Behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet har inte tillgodosetts. Vårdplan/utskrivningsplanering har inte skett på ändamålsenligt sätt eller inte alls. Bristande uppföljning.

7.3

Vårdflöde/processer

Bristande samverkan mellan olika vårdenheter, vårdgivare, huvudmän som slutenvård, primärvård eller kommuner. Multisjuka där samordning inte fungerar. Samsjuklighet, psykisk sjukdom med samtidig somatisk sjukdom, där det brister i samverkan. Brist eller avsaknad av rutiner rörande detta.

7.4

Resursbrist/inställd åtgärd

Prioriteringar, personalbrist logi/platsbrist, utlokaliserad vårdplats, hjälpmedel som inte tillhandahålls av olika skäl.

7.5

Hygien/miljö/teknik

Bristande hygien och städning. Ej säker vårdmiljö, brister i teknisk utrustning på vårdinrättningar samt handhavandefel av medicinteknisk utrustning eller hjälpmedel.

8

Administrativ hantering

 

8.1

Brister i hantering

Av kallelser, remisser, prov, provsvar, recept som inte skickats eller meddelats patient, eller inte skickats till annan vårdgivare/vårdenhet. Ärenden som inte har med medicinsk bedömning att göra.

8.2

Intyg

Felaktigt, undermåligt, fördröjt, uteblivet/nekat. Den som är skyldig att föra patientjournal ska på begäran av patient utfärda intyg om vården.

9

Övrigt

 

9.1

Övrigt

När inget annat delproblem passar in, exempelvis sjukresa som inte har bärighet på exempelvis omvårdnad. Då synpunkten inte är av värde i analysperspektiv. Bör användas sparsamt.

 

  File Modified

Microsoft Excel Spreadsheet kv-huvud-och-delproblem-synpunkter-och-klagomal.xlsx

Apr 15, 2021 by Tobias Blomberg

Microsoft Excel Spreadsheet kv-huvud-och-delproblem-avseende-synpunkter-och-klagomal.xlsx

Apr 23, 2021 by Tobias Blomberg

Skapad med mall:
Kodverksframtagning v. 1.0
Senast ändrad: 2020-02-03