Checklista producentinkoppling via Agent (NPÖ)

Innehållsförteckning

Revisionshistorik

Datum

Kommentar

Datum

Kommentar

2018-04-13

Fastställd första version

2019-04-12

Uppdateringar för ny avtalsstruktur

2021-03-02

Flyttat över dokument från Word-format till Confluence.

Hela dokumentet genomgånget och uppdaterat med anledning av delvis förändrad anslutningsprocess och Kundportalen.

2021-03-03

Lagt till avsnittet Beroenden till andra tjänster och avsnittet Stöd från Inera.

2021-03-17

Avsnitt Målgrupp, inledning uppdaterat.

Nytt avsnitt: Förutsättningar.

Länkar uppdaterade.

Kompletterande information i checklistorna, så att viss information blir mer utförlig.

2021-06-16

Länk till mappningsbeskrivning tillagd i avsnitt Checklista:-Förberedelser .

Målgrupp

Målgrupper för denna information är agenter som vill ansluta källsystem Nationell Patientöversikt (NPÖ) samt vårdgivare som vill ansluta som producent till NPÖ via agentens anslutning.

Exempel på roller som informationen främst vänder sig till är projektledare för införandeprojekt, systemförvaltare och tekniker hos såväl agenter som vårdgivare som vill ansluta via agent. Dokumentet vänder sig även i vissa delar till beslutsfattare.

Inledning

Inera gör det möjligt för vårdgivare att ansluta till, och använda, Ineras tjänster även via leverantörer, så kallade ”agenter”. En agent kan ses som en ”förmedlare” av Ineras tjänster. Agenten gör detta genom att via sin egen anslutning till Nationella tjänsteplattformen ansluta vårdgivare som är kunder till Inera och förmedla Ineras tjänster till dem. För detaljer om agenter och agentavtal, se Teckna agentavtal och vara agent.

Sidan innehåller aktiviteter som behöver utföras i samband med producentanslutning till Nationella tjänsteplattformen avseende tjänstekontrakt för sammanhållen journalföring och tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ). Syftet är att agent samt vårdgivare som ansluter via agent med stöd av checklistan ska få en tydlig helhetsbild av anslutnings- och kvalitetssäkringsprocessen. Informationen beskriver även, på en övergripande nivå, delar av de aktiviteter som vårdgivare behöver göra inom den egna verksamheten. Utöver vad som beskrivs på denna sida kan det finnas andra lokala specifika tekniska aktiviteter som behöver utföras.

Ansvarsfördelning

Vårdgivaren

 • Vårdgivaren har ansvar för att informera patienten om att vårdgivaren deltar i sammanhållen journalföring. Patienten skall ges möjlighet att motsätta sig att uppgifter om honom/henne görs tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring. I detta fall skall patientens uppgifter spärras.

 • Vårdgivaren har ansvar som informationsägare att den information som man tillgängliggör är korrekt avseende riktighet.

 • Vårdgivaren har ansvar som informationsägare att den information som man tillgängliggör är uppmärkt på ett sätt som gör att åtkomstkontroll, spärrar och loggar fungerar i enlighet med den gemensamma tolkningen av Patientdatalagen (PDL).

 • Vårdgivaren har ett ansvar att informera invånaren om omfattningen av den sammanhållna journalföring man ingår i.  

Agenten

 • Agenten är Personuppgiftsbiträde för sin kund Vårdgivaren

 • Agenten ansvarar för att den tekniska anslutningen upprätthåller det godkännande Inera utfärdat avseende teknisk stabilitet och säkerhet

 • Agenten ansvarar för att upprätthålla kontaktvägar med Inera avseende sin anslutning och drift.

 • Agenten ansvarar för att följa de rutiner Inera har avseende servicefönster och förändringar av sin anslutning.

Inera

 • Inera har i uppdrag att tillhandahålla en infrastruktur som skapar möjlighet att dela patientinformation mellan vårdgivare. Däri ingår applikationen NPÖ samt underliggande funktionalitet för att denna, eller andra konsumerade applikationer.

 • Inera är Personuppgiftsbiträde till de anslutna vårdgivarna

 • Inera har uppdraget från Ineras ägare att vara ”avtalshub” för sammanhållen journalföring via Inera så att ingående vårdgivare slipper teckna avtal inbördes med varandra.

 • Inera har uppdraget från Ineras ägare att tillhandahålla ett sätt att visa information om omfattningen av den sammanhållna journalföringen. Det vill säga vilka vårdgivare som ingår.

 • Inera har uppdraget att förvalta och tillhandahålla den gemensamma tolkning och tillämpning av PDL som ligger till grund för att dela patientinformation via Nationell Patientöversikt. Applikationen NPÖ samt övriga certifierade applikationer följer detta regelverk.

Förutsättningar

Vad innebär det att ansluta till Nationell Patientöversikt?

Läs mer om innebörden av att ansluta till och visa upp information i tjänsten Nationell Patientöversikt:

Bli kund till Inera

Agent

Innan en leverantör kan bli agent gör Inera alltid en individuell bedömning och genomgång av aktuella förutsättningar. Därför måste den organisation som vill agera som agent först kontakta Inera för att diskutera detta. Om Inera ger klartecken kan avtal tecknas mellan Inera och agenten. Därefter kan teknisk anslutning och verifiering påbörjas.

Läs mer om att bli agent här: Teckna agentavtal och vara agent

Vårdgivare

Innan vårdgivaren kan beställa, ansluta och använda NPÖ behöver vårdgivarens organisation teckna kundavtal med Inera.

Om din organisation vill bli kund till Inera kan du läsa mer om hur ni blir kund och hur ni tecknar avtal här:

Endast vårdgivare som är offentligt finansierade får beställa NPÖ.

Beroenden till andra tjänster

För att kunna dela med sig av eller ta del av informationen i Nationell patientöversikt behöver agenten och/eller vårdgivarens organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster.

 • Katalogtjänst HSA
  Används för att kontrollera och styra behörighet. Det behövs både för styrning av användares behörigheter och för att visa hos vilken vårdgivare information finns. Det källsystem som ska anslutas ska läggas upp som ett objekt i HSA-katalogen så att det får ett eget unikt HSA-id. Detta HSA-id används av tjänsteplattformen som identifierare för källsystem i bland annat engagemangsindex, tjänsteadressering (TAK) och logghantering.

 • SITHS
  Används för säker identifiering. SITHS funktionscertifikat ska tas ut och läggas på de/den server som används för att kommunicera med tjänsteplattformen. Certifikatet används för att säkerställa identiteten mellan de ingående servrarna i kommunikationskedjan.

 • Säkerhetstjänster
  Säkerhetstjänster behövs för hantering av spärrar, samtycken och åtkomstloggar.
  Du kan läsa mer om hur spärr, logg och samtycke fungerar ihop med NPÖ här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/446431616 .

Stöd från Inera

En leveransansvarig från Inera koordinerar och ger stöd vid införandet. Anslutande part kan även ansöka om ytterligare införandestöd från Inera, till exempel:

Anslutning

Vid anslutning som producent till NPÖ behöver ett antal steg utföras. Flera olika aspekter berörs:

 • Förberedelser: Initiering, avtal, beställning av tjänster.

 • Teknisk anslutning, test, verifiering och etablering av samverkan (E2E)

 • Support, information och utbildning: Lokala rutiner och informationsinsatser.

 • Anslutning till produktionsmiljön

Notera att det är många områden som berörs och att olika delar kan utföras parallellt.

Checklista: Förberedelser

Inledande planering behövs.

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Planering av vilka informationsmängder som ska tillgängliggöras

Agent
Vårdgivare

Innan beställning av NPÖ måste agenten i samarbete med vårdgivare ta ställning till vilka informationsmängder som ska tillgängliggöras via NPÖ.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/538805067

Planering av hur information ska tillgängliggöras

Agent
Vårdgivare

Agenten i samarbete med vårdgivaren måste bland annat ta ställning till följande:

 • Hur ska osignerat/signerat hanteras?

 • Hur ska vidimerat/ej vidimerat hanteras?

 • Hur ska historisk data hanteras?

Vårdgivaren behöver börja att titta på hur informationen i källsystemet ska kunna mappas mot NPÖ.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/538805067 för NPÖ

Läs mer om tjänstekontrakten här: https://rivta.se/

Mappningsbeskrivning för NPÖ: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/358418852/Teknisk+information+om+anslutning

Förberedelser vårdgivare

Vårdgivare

Vissa förberedelser behöver göras hos vårdgivaren. Klartecken kan behövas från agenten innan de olika stegen i checklistan påbörjas.

Checklista: Förberedelser för vårdgivare som ansluter via agent.

Checklista: Teknisk anslutning och verifiering

Vid den tekniska anslutningen står agenten och Inera för de flesta aktiviteterna men två vårdgivare per unikt verifieringsobjekt (se nedan) deltar i vissa aktiviteter som referensvårdgivare.

För verifiering behöver källsystemet som ska producera information installeras i (minst) en testmiljö som kan anslutas till tjänsteplattformen i Ineras nationella testmiljöer (SIT/QA). Testaktiviteterna sker i huvudsak i två steg:

 1. Verifiering av Tjänsteproducent – Detta steg genomförs för alla unika verifieringsobjekt. Ett verifieringsobjekt är en kombination av källsystem, tjänsteproducent och tjänstekontrakt. Dessa tester utförs helt eller delvis via Ineras SIT-testmiljö.

 2. Etablering av samverkan (Verifiering för vårdgivare) – Detta steg genomförs för varje kombination av vårdgivare och verifieringsobjekt enligt föregående punkt. Dessa tester utförs via Ineras QA-testmiljö.

Tester genomförs enligt Ineras fastställda teststrategi.

Notera att anslutningsprocessen tillämpas även när en tidigare ansluten agent vill utöka med exempelvis nya informationsmängder (tjänstekontrakt). Tester och anslutningar genomförs då för de nya verifieringsobjekt och vårdgivare som utökningen berör.

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Ansök om anslutning av källsystem

Agent
Inera

Agenten ansöker om anslutning till Nationell patientöversikt via formuläret “Förfrågan om tjänst”

Förfrågan om tjänst

Beställa SITHS funktionscertifikat

Agent

För test respektive produktion (vid behov, om ni inte har det sedan tidigare).

SITHS Identifieringstjänst

Möte för information och detaljplanering av anslutningen.

Inera
Agent

Inera sammankallar till möte.

Agenda: anslutningsprocessen, testfaserna, dokumentation, tidplan.

 

Utbildning och tillgång till Kundportalen (ny agent)

Inera
Agent

Endast för ny agent:
Agenten kommer bli kontaktad av Ineras Kundservice för utbildning och tillgång till Kundportalen.

I Kundportalen beställer vårdgivaren anslutning till tjänsten. Agenten kommer sedan få godkänna den beställningen.

Information om Kundportalen

Skicka in beställning för SIT till Inera

Agent

Beställningen utgör underlag för att konfigurera åtkomst och behörighet i nationella tjänsteplattformen.

Beställning görs både för de tjänstekontrakt källsystemet ska producera information på samt tjänstekontrakt för Engagemangsindex.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/NTJPP/pages/587564198

Säkra tillgång till SITHS-testkort för agent och referensvårdgivare

Agent

För vissa av de kommande testerna behövs SITHS-testkort. Sådana kan beställas av Inera eller SITHS-ombud.

Testkorten behöver vara kopplade till behörigheter att använda NPÖ samt HSA och Säkerhetstjänster.

SITHS Identifieringstjänst

Stödjande dokument för HSA

Förbereda/konfigurera testmiljö för tester i SIT-miljön

Agent

T.ex.: Installera och konfigurera källsystem i testmiljö, installera SITHS funktionscertifikat, öppna brandväggar mot SIT-miljön.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/NTJPP/pages/2246512087

Anslutning till SIT-miljö

Inera
Agent

Inera konfigurerar åtkomst och behörighet i SIT-miljöns tjänsteadresseringskatalog (TAK).

Ett kommunikationstest genomförs för att säkerställa att brandväggar och konfigureringar är korrekta. Agenten kan behöva felsöka anslutningen.

 

Verifiering av tjänsteproducent

Agent

Agent genomför tester med hjälp av TK-testsviter och via e-tjänst.

Två referensvårdgivare deltar i vissa tester för att validera verksamhetsmässiga aspekter.

Agent har möjlighet att avropa stödtjänster från Inera.

Genomförs för alla unika verifieringsobjekt (kombinationer av källsystem, tjänsteproducent och tjänstekontrakt)

Verifiering av tjänsteproducent - Wiki

Stöd från Inera

Fylla i och skicka in självdeklarationer

Agent

Testresultat från verifiering av tjänsteproducent redovisas.

Verifiering av tjänsteproducent - Wiki

Granska och godkänna självdeklarationer

Inera

Inera gör en bedömning av tjänsteproducentens grad av uppfyllnad gentemot tjänstekontrakten.

 

Skicka in beställning för QA till Inera

Agent

Beställningen utgör underlag för att konfigurera åtkomst och behörighet i nationella tjänsteplattformen.

Beställning görs både för de tjänstekontrakt källsystemet ska producera information på samt tjänstekontrakt för Engagemangsindex.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/NTJPP/pages/587564198

Omkonfigurering för test i QA

Agent

Agent behöver ev. styra om EI från SIT till QA.

Säkerställ brandväggs-öppning mot QA.

 

Anslut till QA-miljö

Inera
Agent

Inera konfigurerar åtkomst och behörighet i QA-miljöns tjänsteadresseringskatalog (TAK).

Ett kommunikationstest genomförs för att säkerställa att brandväggar och konfigureringar är korrekta. Agenten kan behöva felsöka anslutningen.

 

Etablering av samverkan (E2E)

Vårdgivare
Agent

Referensvårdgivare (med stöd av Agent) genomför och redovisar resultat av tester i QA-miljön enligt Checklista: Etablering av samverkan.

Checklista: Etablering av samverkan

 

Checklista: Anslutning till produktionsmiljön

Efter godkända tester kan anslutning till produktionsmiljö ske. Innan anslutning till produktionsmiljön kan ske är det viktigt att alla steg i Checklista: Support, information och utbildning är klara så att vårdgivaren är helt förberedd inför produktionssättning och kan hantera det ansvar som åligger dem kring användandet av tjänsten.

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Skicka in beställning för Produktionsmiljö till Inera

Agent

Beställningen utgör underlag för att konfigurera åtkomst och behörighet i nationella tjänsteplattformen.

Beställning görs både för de tjänstekontrakt källsystemet ska producera information på samt tjänstekontrakt för Engagemangsindex.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/NTJPP/pages/587564198

Skicka in information inför eventuell grundladdning

Agent

Om grundladdning ska genomföras fyller agent i formulär, senast två veckor före planerad grundladdning.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/NTJPP/pages/587564150

Installera SITHS funktionscertifikat i produktionsmiljö

Agent

 

 

Brandväggs-öppning mot produktionsmiljö

Agent

 

 

Genomför driftsättning

Agent
Inera

Inera konfigurerar åtkomst och behörighet i Produktionsmiljöns tjänsteadresserings-katalog (TAK)

Agent genomför driftsättning enligt plan.

 

Grundladdning

Agent
Inera

Vid behov genomför Agent en grundladdning med stöd av Inera. 

 

Validera driftsättning

Vårdgivare

Vårdgivaren validerar med stickprov att dess information visas korrekt i NPÖ i produktionsmiljön.

 

Inkoppling av vårdgivare som ansluter via agent

För varje vårdgivare som ansluts behöver ett antal steg utföras. Flera olika aspekter berörs:

 • Förberedelser: Initiering och avtal.

 • Utbildning, information och support. Lokala rutiner och informationsinsatser.

 • Etablering av samverkan (E2E): Validering och redovisning av verksamhetsspecifika aspekter genom tester.

Notera att det är många områden som berörs och att olika delar kan utföras parallellt.

Checklista: Förberedelser för vårdgivare som ansluter via agent

De aktiviteter där Vårdgivare står som ansvarig kräver klartecken från agenten innan aktiviteterna påbörjas.

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Bli kund hos Inera

Vårdgivare
Agent
Inera

Agent informerar vårdgivaren hur de blir kund hos Inera.

Vårdgivare som inte redan är kund hos Inera fyller i formulär för att bli kund hos Inera.

Efter att vårdgivare blivit godkänd kund hos Inera, tecknas Kundavtal mellan vårdgivaren och Inera.

Vårdgivaren följer anvisning om hur de tecknar Kundavtal.

Teckna kundavtal

Bli kund

Tillgång till Kundportalen Vårdgivare

Vårdgivare
Inera

Vårdgivare behöver tillgång till Ineras Kundportal för att kunna beställa Nationell Patientöversikt.

Vårdgivaren får inloggningsuppgifter till Kundportalen i samband med att vårdgivaren blir godkänd som kund.

Vårdgivare som redan är kund hos Inera kontrollerar internt hos vårdgivaren vem som kan göra beställningar i Kundportalen.

Information om Kundportalen

 

Beställa Nationell Patientöversikt

Vårdgivare

Tjänsten Nationell Patientöversikt beställs inom ramen för Kundavtal 2 via Kundportalen.

Inloggning Kundportalen

Agent godkänner vårdgivarens beställning

Agent

Via Kundportalen.

Inloggning Kundportalen

Information om tjänsten Nationell Patientöversikt för vårdgivaren

Agent

Agent informerar vårdgivaren om innebörden av att gå med i tjänsten Nationell Patientöversikt.

Nationell Patientöversikt

Tecknande av Personuppgifts-biträdesavtal

Agent
Vårdgivare

Eftersom Agenten behandlar personuppgifter för vårdgivarens räkning, skall Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan agent och vårdgivare.

 

Beställning av tjänsten HSA

Vårdgivare

Vårdgivaren behöver finnas med i katalogtjänst HSA. Tjänsten kan beställas inom ramen för Kundavtal 2 eller via ombud.

Beställ Katalogtjänst HSA

Beställning av tjänsten SITHS

Vårdgivare

För autentisering i samband med administration och validering används SITHS. Tjänsten kan beställas inom ramen för Kundavtal 2 eller via ombud.

Beställ SITHS

Beställning av tjänsten Säkerhetstjänster

Vårdgivare

NPÖ använder Säkerhetstjänsterna för spärr, logg och samtycke. Vårdgivare måste vara ansluten till spärr, logg och samtycke för att kunna sköta sina åtaganden i samband med att vårdgivaren använder NPÖ. Tjänsten kan beställas inom ramen för Kundavtal 2.

Beställ Säkerhetstjänster

Checklista: Support, information och utbildning

När en vårdgivare ansluter som producent till sammanhållen journalföring uppstår ett ansvar att tillsätta personal för administration av stödtjänster till Nationell Patientöversikt, etablera rutiner för support och utbildning samt informera om innebörden till patienter.

Nedanstående aktiviteter kan initieras tidigt och pågå parallellt med övriga aktiviteter.

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Tillsättning och utbildning av personal med administrativa uppgifter

Vårdgivare

Administrativ personal behöver utbildas och få tillgång till manualer och lathundar. Rutiner behöver finnas för personal med administrativa uppgifter.

Administration i HSA

Dedikerade användare behöver utses med access till HSA för att kunna administrera Vårdgivare och Vårdenhet i HSA som används bland annat för spärrkontroll. För HSA måste man ha kunskap om hur man skapar och underhåller HSA-katalogens begrepp Vårdenhet och Vårdgivare (OBS! dessa ska används som beslutsunderlag för rättigheter, åtkomstkontroll, spärrhantering och loggning).

HSA-förvaltare ska ha kunskap om:

 • Hur man skapar och administrerar vårdgivare ”hsaCareProvider” och vårdenheter ”hsaCareUnit”

 • Hur man skapar medarbetaruppdrag och kopplar dessa till användare.

Rutiner ska finnas för behörighetstilldelning.

Administrera spärrar

Dedikerade användare behöver utses för att kunna hantera spärrar. Personal som administrerar spärrar ska ha kunskap om:

 • Hur man sätter och häver spärrar

 • Inre respektive yttre spärr

 • Patientens rättigheter att spärra information

Rutiner ska finnas för hur patienter får hjälp att spärra information.

Administrera loggar

Dedikerade användare behöver utses för att kunna hantera loggar. Personal som administrerar loggar ska ha kunskap om:

 • Hur man tar ut åtkomstloggar via Nationella säkerhetstjänsters loggverktyg

 • Hur man gör stickprover av personalens åtkomst i Nationella säkerhetstjänsters loggverktyg

Loggadministratörer ska klara av att ta ut loggar från NPÖ för att kunna besvara:

 • Vilka har tittat på unik patients information

 • Vilka patienter har unik vårdpersonal tittat på

 • Slumpmässigt urval för regelbunden kontroll av vad personal tittat på

Rutiner ska finnas för loggutdrag och åtkomstkontroll.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/446431616

Katalogtjänst HSA

Spärr

Loggar

 

Tips kring utbildning av vårdpersonal: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/442108783

 

Patientdatalagen

Om Patientdatalagen (Integritetsskyddsmyndigheten)

Systematisk logguppföljning (Integritetsskyddsmyndigheten)

HSLF-FS 2016:40 (Socialstyrelsens föreskrift)

Agentens support

Agent

Agenten är ansvarig för support vid anslutning.

Agenten är ansvarig för felsökning vid problem kring vårdgivarens information i Nationell Patientöversikt. Detta för att utesluta problem i källsystemet.

 

Etablering och utbildning av lokal support och förvaltning

Vårdgivare
Agent

Rutiner och kontaktvägar för support och förvaltning mellan vårdgivare och agent.

Lokal/regional Support och servicedeskpersonal behöver ha information och utbildning.

Behörigheter för vårdgivarens verksamhetspersonal att använda NPÖ för validering i produktionsmiljö.

 

Information till patienter

Vårdgivare

Patienter måste informeras för att de ska veta att vårdgivaren är ansluten till Nationell Patientöversikt och att den information som registreras hos vårdgivaren kan läsas av andra vårdgivare. Patienten måste också veta hur man beter sig för att spärra sin information och hur man kan begära ut loggar.

Information om detta kan till exempel finnas på följande ställen:

 • På kallelsen

 • På vårdguiden eller liknande offentlig internetkanal

 • I broschyrmaterial som kan delas ut till patienten

 • Muntligen vid behov

 • Det bör också finnas anslaget i väntrum och liknande

 

Information och utbildning för personal

Vårdgivare

Vårdpersonal bör informeras för att kunna svara på frågor från patienter om Nationell Patientöversikt och sammanhållen journalföring, samt för att bli medvetna om att det de skriver kan läsas av andra vårdgivares personal.

Personal som möter patienter bör kunna hänvisa patienten till information om (eller ha egen kunskap om) hur patienten ska bete sig för att till exempel:

 • Spärra/Häva spärr

 • Ta reda på vilka som är med i den sammanhållna journalen via NPÖ

 • Ta fram loggutdrag från NPÖ över vilka på enheten som tittat på patientens information

Tips kring utbildning av vårdpersonal: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/442108783

Information och utbildning för verksamhetschefer

Vårdgivare

Verksamhetschefer och ledning ska informeras om vilket ansvar som åligger dem då man deltar i Nationell Patientöversikt/sammanhållen journalföring.

Information till verksamhetschefer och vårdgivarens ledning är först och främst den om vilka ansvar vårdgivaren har enligt Patientdatalagen. Har vårdgivaren sammanhållen journalföring sedan tidigare är det ingen skillnad i ansvar, dvs. inget utökat ansvar, när vårdgivaren ansluter sig till NPÖ.

Vid anslutning som producent är det också intressant att ställa frågan om vilken verksamhetsnytta som vill uppnås samt hur vårdgivaren ska mäta och åstadkomma denna. Den uppenbara nyttan är såklart vid vårdövergångar mellan vårdgivare som inte har tillgång till samma system men det kan finnas andra nyttor också. Det kan också vara så att vårdgivaren, för att uppnå nyttan, är tvungen att förändra befintliga processer.

Verksamhetschefer och ledning bör aktivt delta i införandet av NPÖ för att identifiera möjliga nyttor och förändringar i processer för att fortsätta utveckla verksamheten med NPÖ som verktyg.

Patientdatalagen

Om Patientdatalagen (Integritetsskyddsmyndigheten)

Tips kring utbildning av vårdpersonal: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/442108783

Verifiera att det finns en dokumenterad rutin för att registrera samtycke i källsystem

Vårdgivare
Agent

Patients samtycke till sammanhållen journalföring behöver kunna registreras. Det innebär att både verksamhetens rutiner för registrering av samtycke finns på plats samt att källsystemet eller stödsystem erbjuder tekniskt stöd för detta.

 

Checklista: Etablering av samverkan

Dessa steg utförs vid producentinkoppling av vårdgivare som ansluter via agent samt vid ändringar som påverkar redan anslutna vårdgivare. Ett exempel på detta är tillägg av ny informationsmängd (efter godkänd Verifiering av Tjänsteproducent för aktuellt tjänstekontrakt). Vid ändringar genomförs kompletterade tester som redovisas genom att skicka in ett uppdaterat underlag.

Vårdgivare ansvarar för att ett antal aktiviteter genomförs enligt nedan. Agenten eller annat ombud kan i vissa fall utföra dessa men ansvaret att de utförs åligger vårdgivaren.

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Säkra vårdgivarens tillgång till testmiljö och testkort

Agent
Vårdgivare

För att kunna utföra vårdgivarens tester behövs tillgång till SITHS-testkort samt tillgång till testmiljö för journalsystemet (kopplat till QA-miljön).

Testkorten behöver vara kopplade till behörigheter att använda NPÖ samt HSA och Säkerhetstjänster.

 

Konfigurera egen gren i HSA testmiljö

Vårdgivare

Korrekt struktur som möjliggör uppfyllnad av lagar och förordningar.

Testmiljöns struktur skall motsvara produktionsmiljön.

Vid genomförande av End2End-testarbete sker åtkomst via en definierad testorganisation i HSA-testmiljön. Denna definierade testorganisation kan skapas inom vårdgivarens egen gren i HSA-testmiljön eller via nyttjande av den uppsatta grenen Nationell test.

Medarbetaruppdrag i testmiljö behöver konfigureras på de vårdenheter som man vill använda för att testa NPÖ. Vid genomförande av End2End testarbete sker åtkomst via definierade medarbetaruppdrag i testorganisation i HSA-testmiljö.

Stödjande dokument för HSA

Konfigurera egen gren i HSA produktionsmiljö

Vårdgivare

Korrekt struktur som möjliggör uppfyllnad av lagar och förordningar.

Stödjande dokument för HSA

Validera informationens riktighet

Vårdgivare

Test av informationens riktighet avseende patientinformation från vårdgivaren i testmiljö.

 

Verifiera spärrhantering

Vårdgivare

Test av spärrad information hos vårdgivaren i testmiljö.

Säkerställa att spärrad information hos vårdgivaren utesluts från visning i tjänstekonsument.

 

Fylla i och skicka in Underlag för godkännande av etablering av samverkan – NPÖ

Agent
Vårdgivare

Redovisa resultat av tester.

Redovisa omfattning av informationsavlämning (informationsmängder) samt eventuella filter och blockeringar.

Underlag “Underlag för godkännande av etablering av samverkan NPÖ.docx” används för redovisning av etablering av samverkan för agents två (2) första vårdgivare per informationsmängd. Underlagets del för Producentinkoppling fylls i av vårdgivare med stöd av agent.

Förenklat underlag för att dela journalinformation via en tidigare godkänd agent – NPÖ.docx används för producentinkoppling av vårdgivare via agent från och med vårdgivare nr 3 per informationsmängd.

Underlag för agentens två första vårdgivare per informationsmängd

Förenklat underlag

Granskning av Underlag för godkännande av etablering av samverkan - NPÖ

Inera

Tjänsteförvaltningen för Nationell Patientöversikt granskar det inskickade underlaget och bedömer resultatet.

 

Driftsättning,  grundladdning och validering för vårdgivaren

Agent
Vårdgivare
Inera

Anslutning till produktionsmiljö sker enligt avsnitt Checklista: Anslutning till produktionsmiljö.

Hur många steg som är tillämpbara då tidigare ansluten agent kopplar in fler vårdgivare kan variera.

Grundladdning sker normalt för varje vårdgivare som vill ansluta.

Checklista: Anslutning till produktionsmiljö