Ansluta till NPÖ som konsument

Informationen på den här sidan vänder sig till konsumenter, det vill säga till de vårdgivare som ansluter till Nationell patientöversikt, NPÖ, för att ta del av och läsa journalinformation.

Vid anslutning som konsument väljer vårdgivaren att ta del av andra vårdgivares journalinformation, men visar inte någon egen. För varje vårdgivare gäller när de tar del av journalinformationen att patienten ska ha gett sitt samtycke.

Nedan finns material till de vårdgivare som bedriver anslutning av NPÖ som konsument.

Du beställer NPÖ konsument i Kundportalen.

Checklista

Vår checklista vägleder och beskriver vad som behöver förberedas och vad som tekniskt behöver göras för anslutningen till det nationella webgränssnittet "NPÖ Tillämpning". Det är viktigt att noga gå igenom vad som behöver förberedas tekniskt med en lokal it-organisation. I andra dokument (som hänvisas till i checklistan) beskrivs mer djupgående hur det ska göras.

Tillgänglig patient (TGP)

Påbörja tidigt arbetet med Tillgänglig patient, TGP, som är en tjänst som gör det möjligt att begränsa åtkomst till patientinformation i sammanhållen journalföring, via Nationell patientöversikt, NPÖ. Läs mer om alla de olika formerna av TGP, samt hur du ansluter till respektive variant, på denna sida.

Avtal

Avtalet skickas ut till berörda av Ineras kundservice via e-post och det ska skrivas under elektroniskt.

Avtalsinformation och avtalsdokument hittar du här

Skapa medarbetaruppdrag

När man skapar medarbetaruppdrag i HSA för NPÖ kan man utgå från medarbetaruppdraget för Pascal. Det är dock viktigt att sätta rättigheter på medarbetaruppdraget. Hur det går till visas i presentationen nedan.

Skapa medarbetaruppdrag i HSA för NPÖ.

Testsida för konsumenter

Testsida för konsumenter https://testsidan.npo.se/

Spärr, logg och samtycke

En viktig del av projektet hos vårdgivaren är att få fram riktlinjer för spärr, logg och samtycke. Varje vårdgivare ska ha riktlinjer för hur detta hanteras och dessa tas fram lokalt/regionalt. Patientdatalagen påverkar hur riktlinjerna får utformas.

Läs mer om https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/446431616 ,

Utbildning

Inför att personalen börjar använda NPÖ är det viktigt med utbildning i verktyget och i de beslut som finns runt logg och samtycke. Avseende spärr - och logg är det Säkerhetstjänster som tillhandahåller utbildning. För användning av NPÖ ansvarar varje vårdgivare att utbilda sin personal, och på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/358844296/Manualer finns stödmaterial för detta.

Support och kontaktvägar

Under tiden för införandet är det den samordnare som vårdgivaren har kontakt med för svar på frågor. Den regionala samordnaren tar frågor vidare till Inera.

Vårdgivaren ansvarar för tredje linjes support och under projekttiden ska vårdgivaren ta beslut om hur och var lokala supportfrågor ska hänvisas inom den anslutande vårdgivaren. Inera ansvarar för andra linjens support och kontaktar vårdgivarens supportorganisation.

Ansluta med hjälp av en agent

Om man som vårdgivare själv inte vill eller kan hantera den tekniska anslutningen kan man använda sig av en agent. Läs mer om agenter och anslutning på https://www.inera.se/tjanster/stod-i-teknisk-anslutning/anslut-via-agent/.

Övrigt stödmaterial

Mer information i ert införande- och anslutningsarbete hittar ni på denna sida.