ISO 42020

Beskrivning

Arkitektur-perspektiv

Verksamhets-område

Publicerad / Version

Beskrivning

Arkitektur-perspektiv

Verksamhets-område

Publicerad / Version

SO/IEC/IEEE 42020 Architecture processes är en internationell standard som gör det möjligt för arkitekter och andra att effektivt tillämpa arkitekturpraxis.

 

 

2019-07-05/27

Innehållsförteckning


Vad innehåller ISO 42020

ISO/IEC/IEEE 42020 Architecture processes är en internationell standard som gör det möjligt för arkitekter och andra att effektivt tillämpa arkitekturpraxis. Tillämpning av standarden möjliggör att arkitekten och arkitekturerna på ett effektivare sätt kan stödja och ha inverkan på genomförandet av verksamhetens strategier och uppnåelsen av dess mål.

Standarden specificerar principer och en sammanhängande uppsättning processer och aktiviteter för styrning, ledning, konceptualisering, utarbetande och utvärdering av arkitekturer.

Skriv bildtext + kort beskrivning av processerna

Varför ska vi använda ISO 42020

Standardisering säkerställer att produkter, tjänster och metoder är lämpliga för sin avsedda användning. Det säkerställer att produkter och system är kompatibla och interoperabla. Genom att använda ISO 42020 så får vi en entydig definition av de begrepp, processer och metoder vi använder, vilket underlättar en distribuerad implementering i vår intressegemensamma organisation.

Arkitekturproduktion

Processer tillhörande arkitekturproduktion kommer att behandlas djupare i en kommande iteration av arkitekturstyrnings/ledningskapitlet.

Arkitekturledning

Processer tillhörande arkitekturledning kommer att behandlas djupare i en kommande iteration av arkitekturstyrnings/ledningskapitlet.

Arkitekturstyrning 

I denna iteration i skapandet av arkitekturstyrning/-ledning så har vi prioriterat kapitlet Arkitekturstyrning.

Varför behövs arkitekturstyrning

Arkitekturstyrning behövs för att skapa:

 • En konsekvent ledning

 • Sammanhängande standarder och regelverk

 • Korrekt vägledning och ändamålsenliga beslutsrättigheter.

Arkitekturstyrning identifierar, hanterar, spårar och sprider information om:

 • Arkitekturrelaterade beslut

 • Aktiviteter i verksamheten som är konsekvenser av arkitekturbeslut

 • Avtal som påverkar arkitekturen samt implementation av arkitekturförändringar.

Arkitekturstyrning ger en översikt över arkitekturrelaterade mål och deras konsistens mot verksamhetens mål. Varje mål ska hantera aspekter på förvaltning som t.ex. hur uppgraderingar kan ske utan avbrott i verksamheten. Speciellt ska det tas hänsyn till olika resursfrågor.

Arkitekturstyrning är metoden och inriktningen som tillgodoser att arkitekturer hanteras och kontrolleras på en organisationsövergripande nivå, vilket inkluderar följande:

 • Säkerställa spårbarhet i arkitekturkomponenter och -processer mot gällande direktiv och riktlinjer.

 • Säkerställa överensstämmelse med standarder och andra regulatoriska krav inom branschen

 • Etablera processer som stödjer effektiv efterlevnad av regler, riktlinjer, standarder och andra regulatoriska krav

 • Utveckla metoder som säkerställer ansvarigheten för alla arkitekturbeslut

Arkitekturstyrning sker på den nivå i organisationen som bl.a. ansvarar för verksamheternas program och projekt. Arkitekturstyrning ansvarar för överensstämmelse med lagkrav, anpassning mot verksamhetens mål och strategier, optimalt resursutnyttjande, fokusering på långsiktiga visioner och mål, omvärldsbevakning samt maximera nyttan av verksamhetens investeringar.

Arkitekturstyrning kontrollerar att arkitekturen är inriktad i överensstämmelse med organisationens mandat och förväntningar. Med arkitektur kan avses ett antal arkitekturer som är relaterade till varann eller en övergripande arkitektur. Den organisatoriska auktoriteten utövas genom att kontrollera att varje aktivitet följer uppsatta principer och att eskalera vid behov.

Aktiviteter i arkitekturstyrningsprocesserna

ISO 42020 innehåller som stöd ett stort antal aktiviteter till varje process. Följande processer och aktiviteter är de som är kopplade till arkitekturstyrning i denna iteration av arkitekturramverket:

 • Förbereda och planera för arkitekturstyrningsinsatserna

  • Etablera roller, ansvar, ansvarigheter, behörigheter och organisatoriska strukturer som stödjer arkitekturstyrningsprocessen och rapportera krav och anpassningar för övriga relevanta arkitekturer

  • Etablera riktlinjer, policies och direktiv för arkitekturstyrningen

 • Fatta arkitekturstyrningsbeslut

  • Etablera och utfärda arkitekturstyrning i form av direktiv och riktlinjer för arkitekturerna

  • Etablera en beslutsmekanism som minimerar eller undviker potentiella intressekonflikter med eskaleringsvägar i organisationen om inte problemet kan hanteras korrekt i arkitekturstyrningen