Arkitekturproduktion

Beskrivning

Arkitektur-perspektiv

Verksamhets-område

Publicerad / Version

Beskrivning

Arkitektur-perspektiv

Verksamhets-område

Publicerad / Version

Här beskrivs i korthet arkitekturproduktionsprocessen

 

 

2019-07-05/7

Innehållsförteckning


Här beskrivs i korthet arkitekturproduktionsprocessen i ISO/IEC/IEEE 42020 och dess olika aktiviteter. En mer omfattande genomgång av processer och aktiviteter kommer att göras i kommande iteration av arkitekturramverket.

Förslag på arkitektur

Figur - Processen Förslag 

Processen Förslag på arkitektur är startpunkten inom beslutsberedningsflödet.

Innan förslag underkastas prövning i Go/NoGo-processen, behöver de genomgå en elementär analys, där några grundläggande frågor besvaras, t.ex.:

 • Vilket bidrag till kundnytta lämnar föreslagen arkitektur (förslaget)?

 • Passar förslaget in i gällande arkitekturportfölj och –planering?

 • Är förslaget kostnadseffektivt relativt alternativa förslag?

 • Är tiden rätt för förslaget?

Processen Förslag kan bäst mappas mot processen 8.4.3. Characterize problemspace i ISO/IEC/IEEE 42020.

Lämpliga aktiviteter i 8.4.3. för det aktuella exemplet/scenariot är:

 • Identifiera problem och möjligheter

 • Analysera nuvarande och framtida verksamhetsbehov

 • Identifiera intressenter, intressen och bedöm värdet av förslaget

 • Identifiera orsakssammanhang

 • Formulera problem-/nyttobeskrivning, inkl. ev. avgränsningar

Mallar kommer att tas fram i en kommande iteration av arkitekturramverket.

Beredning av arkitektur

Figur - Processen Beredning 

Processen Beredning av arkitektur är arbetssteget där merparten av arbetet inom beslutsberedningsflödet genomförs.

Beredningen av förslaget kan variera i omfattning, ambitionsnivå och tid. Arbetet kan spänna från enklare realiserbarhetsanalyser eller ”proof-of-concept”-skisser till fullt utvecklade och detaljerade lösningsförslag – färdiga arkitekturer.

På grund av beredningens omfattande natur kan flera processer i ISO/IEC/IEEE 42020 vara tillämpliga att mappa mot:

8.4.5. Synthesize potential solution(s) in the solution space

Lämpliga aktiviteter i 8.4.5. för det aktuella exemplet/scenariot är:

 • Inventera befintliga lösningar

 • Identifiera strategier för problemlösning

 • Motivera varje lösningsförslag

 • Beskriv styrkor, svagheter och avvägningar för varje lösning

 • Avgör vilka behov eller förväntningar som ska bli krav

 • Identifiera framgångsfaktorer

8.4.6. Characterize solutions and the tradespace

Lämpliga aktiviteter i 8.4.6. för det aktuella exemplet/scenariot är:

 • Gör SWOT-analys för varje möjlig lösning

 • Realiseringspröva varje lösning

 • Identifiera nödvändiga avvägningar

 • Formulera roadmap för varje lösning

 • Formulera framgångskriterier

 • Identifiera problem- och förbättrings-områden för varje lösning

 • Identifiera funktionella och icke-funktionella karakteristika

8.4.7. Formulate candidate architecture(s)

Lämpliga aktiviteter i 8.4.7. för det aktuella exemplet/scenariot är:

 • Formulera principer för varje kandidat-arkitektur

 • Kontrollera att varje arkitektur ger lösningen önskade egenskaper

 • Förorda en arkitektur

Mallar kommer att tas fram i en kommande iteration av arkitekturramverket.

Genomförande av arkitektur

Figur - Processen Genomförande 

Processen Genomförande av arkitektur ligger utanför (och efter) själva beslutsberedningsflödet.

Efter genomförd beslutsberedning och när positivt beslut är fattat kan realisering av den föreslagna arkitekturen vidta. Det är lämpligt att genomförandet omfattar regelbundna avstämningar mot det beslutade arkitekturkonceptet, så att inte ”avdrift” leder till att lösningen faller utanför ramarna: ekonomiskt, funktionellt, förvaltningsmässigt etc.

Processen Genomförande kan bäst mappas mot processen 10.4.4. Develop models and views of the Architecture i ISO/IEC/IEEE 42020, men även andra processer kan komma i fråga, beroende på hur långt man vill gå fram inom ramen för modellen.

Lämpliga aktiviteter i 10.4.4. för det aktuella exemplet/scenariot är:

 • Modellera intressenter och intressen

 • Identifiera principer för lösningens evolution

 • Modellera lösningens arkitektur

 • Skapa vyer av ark för kommunikation med intressenter

Mallar kommer att tas fram i en kommande iteration av arkitekturramverket.

Underhåll modeller och vyer under livscykeln för lösningen