Arkitekturledning

Beskrivning

Arkitektur-perspektiv

Verksamhets-område

Publicerad / Version

Beskrivning

Arkitektur-perspektiv

Verksamhets-område

Publicerad / Version

Här beskrivs i korthet arkitekturledningsprocessen.

 

 

2019-07-05/13

Innehållsförteckning


Här beskrivs i korthet arkitekturledningsprocessen 7.4.4. Perform management of the architecture collection i ISO/IEC/IEEE 42020 och dess aktiviteter. En mer omfattande genomgång av processer och aktiviteter kommer att göras i kommande iteration av arkitekturramverket.

Go/NoGo för arkitekturutvecklingsförslag

Figur - Processen Go/NoGo

Processen Go/NoGo för arkitekturutvecklingsförslag tillämpas tidigt inom beslutsberedningsflödet. Den påminner om den mänskliga reptilhjärnans roll att mycket snabbt intervenera om något farligt är på gång.

Baserat på vad Arkitekturledningen har i form av inriktningar och riktlinjer, samt i ljuset pågående och planerad produktion, kan den tidigt göra kvalificerade bedömningar av olika förändrings- och förbättringsförslag i verksamheten. Att efter endast en kortare och resurssnål beredning av ett förslag kunna avvisa det med ett tidigt NoGo-beslut, kan bespara verksamheten mycket arbete och ”lidande”. I modern utvecklingsjargong kallas detta ”Fail fast”.

Processen Go/NoGo kan bäst mappas mot processen 7.4.4. Perform management of the architecture collection i ISO/IEC/IEEE 42020.

Lämpliga aktiviteter i 7.4.4. för det aktuella exemplet/scenariot är:

  • Hantera beslut

  • Hantera risker

  • Hantera ändringar

Mallar för hanteringen kommer att tas fram i en senare iteration.

Förankring av arkitekturbeslut

Figur- Processen Förankring

Processen Förankring av arkitekturbeslut fyller en kvalitetssäkrande funktion inom beslutsberedningsflödet.

Efter Go-beslut vidtar beredning av förslaget. Under beredningens gång ska Arkitekturproduktionen regelbundet förankra sina analyser och beslut hos Arkitekturledningen.

Arkitekturledningen stämmer av utveckling och progress mot erhållna inriktningar och riktlinjer, samt mot egna planer och andra beslut. I dialog med Arkitekturproduktionen utövar Arkitekturledningen sin ledning av både produktionen och dess resultat.

Processen Förankring kan bäst mappas mot processen 7.4.4. Perform management of the architecture collection i ISO/IEC/IEEE 42020.

Lämpliga aktiviteter i 7.4.4. för det aktuella exemplet/scenariot är:

  • Planera utveckling och revision av arkitektur

  • Hantera risker

  • Hantera ändringar

Mallar för planeringen och hanteringen kommer att tas fram i en senare iteration.

Fatta arkitekturbeslut

Figur - Processen Beslut 

Processen Arkitekturbeslut är slutpunkten inom beslutsberedningsflödet.

Efter genomförd beredning och slutlig förankring i Arkitekturledningen, inkl. eventuellt samråd med Arkitekturstyrningen, är den föreslagna arkitekturen (förslaget) redo för beslut.

Arkitekturledningen kan välja att stämma av beslutet med Arkitekturstyrningen genom ett samråd inför beslut om detta anses nödvändigt.

Processen Beslut kan bäst mappas mot processen 7.4.4. Perform management of the architecture collection i ISO/IEC/IEEE 42020.

Lämpliga aktiviteter i 7.4.4. för det aktuella exemplet/scenariot är:

  • Hantera beslut

  • Hantera risker

  • Hantera ändringar

Mallar för hanteringen kommer att tas fram i en senare iteration.