Att utbilda personal

Vad hittar du här?

Den regionala förvaltningen behöver bygga upp och förvalta en utbildningsstrategi och utbildningsorganisation för att behålla, sprida och utveckla kompetensen kring de områden som behövs för en hållbar och säker användning. 

Generell kunskap om Stöd och behandling

Inför och under införandet kan ni ta hjälp av filmer, demo och information för att beslutsfattare och medarbetare får ökad kännedom om tjänsten och avsedd användning. 

Stöd och behandling - inspiration

Stöd och behandling - nyttor och värden

Generell kunskap om det specifika programmet

Genomför introduktion till det specifika stöd- eller behandlingsprogram som verksamheten ska börja använda. I Designguiden finns inspiration om olika sätt att informera om programmet till olika målgrupper och i olika format.

Visa gärna nyttor och effekter utifrån olika perspektiv: invånarens, medarbetarens, verksamhetens osv. Har det gjorts forskning, utvärderingar, nyttoberäkningar för programmet så kan det vara intressant att ta del av tidigare erfarenheter.

Vilka är programmet till för? Vilka invånare/patienter på vår enhet passar detta för? Vem och hur erbjuder man detta? Hur ser processen ut i sin helhet? osv. Fundera på vilka fler intressenter som finns för att nå målet ni satt upp och vad de behöver veta, känna eller göra.

Fördjupad kunskap om de specifika programmet

Utgivaren kan i vissa fall erbjuda utbildning och/eller utbildningsmaterial för behandlarrollen kopplat till det specifika programmet. Om inte så behöver ni planera för hur det ska gå till både på kort sikt och på lång sikt. 

Träningsmiljön finns i Designverktyget!

För att granska eller bekanta sig med själva programmet och träna på rollen behandlare, invånare och administrativa roller i Stöd och behandling så säkra upp att medarbetarna använder den så kallade Utbildningsutgivarenheten i Designverktyget. '

Förklara att riktiga invånare/patienter aldrig får startas i Utbildningsutgivarenheten - och det motsatta gäller förstås att medarbetare aldrig får använda den skarpa miljön Stöd och behandling i utbildnings- eller träningssyfte. 

Läs mer om Utgivarenhet och utbildningsutgivarenhet - Designguiden

Utbildning i administration, användning och innehåll

För att använda Stöd och behandling behöver utbildning ofta genomföras inom flera områden: 

 • Stöd och behandling. Medarbetare på enheten som ska använda Stöd och behandling behöver utbildning för de administrativa rollerna i systemet (behörighetsadmin, invånaradmin, dataadmin) och för behandlarrollen (behandlare). Utöver själva handhavandet behövs klarhet i rutiner, riktlinjer, arbetsprocesser, supportvägar etc. 
 • Det behövs också utbildning kopplat till det aktuella innehållet som behandlaren på enheten ska använda, det vill säga respektive stöd- eller behandlingsprogram.
 • Det kan även vara lämpligt med fortsatt kompetensutveckling gällande funktionalitet i plattformen och användning av programmet. i form metodstöd och nätverk med erfarenhetsutbyte för behandlarrollen. 

 • Designverktyget. Om organisationen ska producera eget innehåll för användning i tjänsten behövs utbildning i Designverktyget (rollen designer), kunskap kring designprocessen och förvaltning av innehållet.


Tänk på

Användare av systemet ska ha den kompetens som krävs enligt Bruksanvisningen och följa manualer, checklistor för Stöd och behandling. 

Ta fram ett stöd för varje roll

För att nå satta mål behöver ni arbeta fram följande stöd för samtliga roller. Detta behöver ske både på regional nivå och på enhetsnivå för respektive stöd- eller behandlingsprogram.

Gå igenom samtliga roller i Stöd och behandling och gör: 

 • Intressentanalys. Vem behöver rollen samverka med i sitt uppdrag? 
 • Kommunikationsplan. När, var och hur behöver rollen kommunicera med andra? 
 • Processkartor. Vilka processer behöver utvecklas för att rollen ska kunna fullfölja sitt uppdrag?  
 • Policy och riktlinjer.  Vilka regelverk behöver fastställas för att rollen ska agera på önskat sätt? 
 • Utbildningsplan! Vilka utbildningar behöver genomföras för att rollerna ska känna sig trygga och ha förutsättningar att agera på önskat sätt?

Stöd och behandling - administrativa roller och behandlarrollen 

 • Manualer för samtliga roller 
 • I tränings- och utbildningssyfte använd alltid utbildningsmiljön i Designverktyget. Där kan medarbetare träna på sin nya roll, lära sig funktioner och bekanta sig med programmens innehåll och användning.

Utbilda medarbetare

En guide som kan inspirera finns i Designguiden. Här är några områden som kan vara aktuella.

 • grundläggande kunskap om Stöd och behandling
 • rollerna på enheten, rutiner kopplat till dessa samt handhavande i systemet
 • utbilda i det specifika momentet, rutiner kopplat till det
 • manualer, supportvägar
 • fortsatt kompetensutveckling, funktioner i Stöd och behandling och användning av programmen.

Införande i verksamheten - Designguiden

Utbilda i plattformen - Designguiden

Utbilda i momentet - Designguiden

Rutiner för verksamheten - Designguiden

Rutiner för användaren - DesignguidenDesignverktyget för produktion - designerrollen

Om det är aktuellt att producera stöd- eller behandlingsprogram används Designverktyget för att bygga program i regionens Utgivarenhet. Designguiden är ett gemensamt ramverk med stöd genom hela designprocessen. I Designguiden finns samlad information om utbildning, metoder, stöd inom området. Inera erbjuder även självstudier och grundutbildning i Designverktyget för rollen designer. 

För att nå satta mål behöver designerrollen motsvarade stöd som ovan (intressenter, kommunikation, processer, policy och riktlinjer). Designern bör ingå ett lokalt och/eller nationellt nätverk för sin roll.

 • Förkunskaper för designer - Designguiden
 • I tränings- och utbildningssyfte för rollen designer använd alltid utbildningsutgivarenheten i Designverktyget. Där kan designern träna på sin nya roll, lära sig funktioner och bekanta sig med Designverktygets funktioner och byggstenar. Först när det är dags att bygga på riktigt ska designern använda utgivarenheten