Utgivarenhet och utbildningsutgivarenhet

Att ha tillgång till en utgivarenhet i Designverktyget är en förutsättning. Det är i utgivarenheten som designern skapar det innehåll som utgör ett stöd- och behandlingsprogram. I utgivarenheten styr också utgivaren vilka vårdgivare (det vill säga landsting, regioner, privata vårdgivare, kommuner) som ska få tillgång till vilka stöd- och behandlingsprogram. 

Landstinget/regionen, får vanligtvis tillgång till en utgivarenhet samt en utbildningsutgivarenhet i samband med att man ansluter sig till tjänsten. Nationella förvaltningen skapar utgivarenheten och lägger till en första person på som ansvarig och tilldelar denna person de obligatoriska rollerna.

Mer om utgivarenheten, roller och ansvar finns i Manual Designverktyget.

Obligatoriska roller för utgivarenheten

 • Behörighetsadministratör
 • Utgivare
 • Designer (obligatorisk endast om man ska skapa eget innehåll)

Principer för utgivarenheten

 • Organisatoriskt behöver ni bemanna utgivarenheten. Det är bra om det kan vara minst två per roll.
 • Principer för hur utgivarenheter ska placeras
 • Hur ska kommunikationen mellan utgivare och vårdgivaradministratör se ut, hur ska vårdgivaradministratörens ansvarsområde se ut? Det underlättar att man har en nära dialog om när det är dags att få ut kommande versioner till verksamheterna och vad som är nytt i dem så att användarna kan informeras i god tid.
 • Har någon i landet exempel att dela?

Vad är skillnaden på en utgivarenhet och utbildningsutgivarenhet?

I utgivarenheten skapar designern stöd- och behandlingsprogram som ska användas på riktigt och där verifieras Momentet innan publicering till Stöd och behandlings innehållskatalog. I utbildningsutgivarenheten sker all form av utbildning och träning av medarbetare, i den miljön ska också designers hålla till när de tränar på sin roll och lär sig att bygga Moment i Designverktyget. 

Tips! Säkra upp att alla med rollen designer och utgivare säkert vet skillnaden på utgivarenhet och utbildningsutgivarenhet. Man kan råka välja fel om man har behörighet till båda.

Designverktygets UTGIVARENHET 

Används av medarbetare som

 • har rollen Designer och ska skapa Moment på riktigt så används alltid utgivarenheten.
 • har rollen Utgivare och verifierar/godkänner innehållet och flöde innan man ger ut sitt Moment.

Designverktygets UTBILDNINGSUTGIVARENHET

Används av medarbetare som

 • ska utbildas i sin kommande roll t.ex. behandlare, dataadmin, invånaradmin eller behörighetsadministratör i Stöd och behandling. Här finns även en grundutbildning av systemet Stöd och behandling samt ett fiktivt sömnprogram, som förvaltas nationellt men som alla kan få tillgång till. 
 • behöver träna på ett specifikt Moment (ett stöd eller behandlingsprogram) före användning med patienter i Stöd och behandling.
 • vill demonstrera ett specifikt Moment från behandlarperspektiv och/eller patientperspektiv. (För generell visning av tjänsten Stöd och behandling som inte kräver inloggning finns en särskild DEMO).
 • har rollen Designer och vill öva på att skapa Moment i utbildningsutgivarenheten. Observera att Moment som skapas här inte kan exporteras och publiceras till Stöd och behandling.En eller flera utgivarenheter?

Regionen startar med en utgivarenhet och en utbildningsutgivarenhet på regionnivå. Efterhand kan man ansöka om flera, om det skulle finnas behov av en egen utgivarenhet för exempelvis ett verksamhetsområde.

Behovet av att ha flera olika utgivarenheter har dock minskat, eftersom behörighetsadministratören på Utgivarenheten istället kan skapa grupper av designers, så kallade användargrupper. Dessa styr vilka som har behörighet till vilka moment i utgivarenheten.

Behörigheter och användargrupper inom en utgivarenhet

Grunden är att alla medarbetare med designerrollen har tillgång till alla Moment inom samma utgivarenhet. Med användargrupper kan man begränsa vilka designers som har tillgång till specifika Moment inom samma Utgivarenhet. Hur behörighetsadministratören på Utgivarenheten skapar användargrupper framgår i Manualen för designverktyget och i en film på Tips och filmsidan.