Värdekedjor och Värdenätverk

Michael Porter introducerade begreppet ”Value Chain” i boken ”Competitive Advantage” 1985 som ett sätt att beskriva vilka aktiviteter en organisation utför för att skapa värde för sina kunder.

Porter beskrev en generisk värdekedja som innehåller aktiviteter som alla/många verksamheter utför och delade upp dessa i primära och stödjande aktiviteter.

Aktiviteterna i den generiska värdekedjan Porter definierade i mitten av 80-talet är kanske mest orienterad runt tillverkande företag och passar inte på offentlig verksamhet eller företag som opererar i den s.k. delningsekonomin. Men tanken att beskriva de aktiviteter som skapar värde för en intressent oavsett vilken organisation som utför dom är mycket användbar.

På senare tid har det blivit populärt att beskriva så kallade Livshändelser i offentlig sektor vilka kan ses som värdekedjor. Dessa beskriver händelser i en medborgares liv och vilka aktiviteter olika offentliga och privata aktörer gör för att stödja medborgaren i händelsen. Värdekedjorna sträcker sig därmed över flera aktörer. Här används elementen /wiki/spaces/AIA/pages/3110211, Aktör, Process och Verksamhetsobjekt för att beskriva livshändelser i arkitekturen.

Porter’s syn på värdekedjor är väldigt centrerad runt ett enda företag, dvs en aktör och dess kund. Mer nutida publikationer beskriver värdenätverk (Value Networks), eller delningsekonomi, som en utveckling av den klassiska värdekedjan. I värdenätverk är aktörerna noder i nätverket och dessa sammankopplas med interaktioner bestående av materiella och immateriella leveranser. Delningsekonomin introducerar nya aktörer som tillhandahåller marknadsplattformar för förmedling av tjänster, exempelvis transport (Uber etc.) eller boende (AirBnB etc.).

Använd primärt elementen AktörProcess och Verksamhetsobjekt för att beskriva värdekedjor och lägg till elementtypen Tjänst för värdenätverk. Indikera gärna i diagram eller med attribut vilka av aktiviteterna som är primära och vilka som är sekundära/stödjande.

Kopplingen till det strategiska lagret i arkitekturen görs genom att länka Intressen till aktörerna för att beskriva vilka värden de får av aktiviteterna. Det går också bra att koppla aktörerna till Förmågor som de får genom aktiviteterna.

Naturligtvis går det utmärkt att beskriva nuvarande värdekedja/värdenätverk samt framtida, önskade sådana.


Hitta på sidan

Publiceringsstatus2018-12-28/5
GranskningsnivåAG
TillämpningsnivåFrivillig
ArkitekturområdeStruktur
ArkitekturramverketMetoder
Koordinator
Deltagare


Senast ändrad