1177 stöd och behandling (nyttoanalys)

Flicka som har ett videosamtal i datorn

 

 

Innehåll

Bakgrund

Med 1177 stöd och behandling kan vårdgivare utveckla och erbjuda olika internetbaserade stöd- och behandlingsprogram. Invånaren kan påbörja program som en behandlare erbjudit, eller själv påbörja program som en region erbjuder. Invånaren får tillgång till programmen genom e-tjänsterna på 1177. Programmen kan användas enskilt eller som ett komplement till annan behandling. Exempel på möjliga användningsområden är

 • kognitiv beteendeterapi mot till exempel ångest, depression eller tinnitus

 • råd och stöd vid exempelvis habilitering

 • screening för att identifiera alkohol- och drogmissbruk

 • behandling av beroenden

 • vård-och omsorgsplanering

 • utbildning i mindfulness för att hantera stress

Beroende på typ av program kan innehållet bestå av text, film, ljudfiler, övningar och skattningsformulär. Genom tjänsten kan patienten också lämna mätvärden och kommunicera med sin behandlare.

Syfte med nyttoanalysen

Nyttoanalysens syfte är att undersöka nyttorna som finns vid vård och behandling kompletterad med digitala stöd- och behandlingsmöjligheter i tjänsten 1177 stöd och behandling jämfört med traditionell vård och behandling via fysiska möten, telefonkontakt och post.

Nyttoanalysen har tagits fram för att belysa nyttorna som tjänsten möjliggör för användarna. Den kan användas som underlag vid målsättnings- och strategiarbeten samt som underlag vid framtagning av innehåll för specifika målgrupper.

Metod

Typ av analys. Nyttoanalysen beskriver nyttor och kostnader med 1177 stöd och behandling, men värderar dem inte i pengar.

Så togs analysen fram. Analysen har tagit fram med hjälp av Ineras metodstöd för nyttokalkyler under 2022-23. I september 2022 höll Inera en effektworkshop tillsammans med representanter från Region Östergötland, Region Jönköping, Region Kalmar län och Västra Götalandsregionen som på olika sätt arbetar med 1177 stöd och behandling. Samma grupp gick igenom och bearbetade effektkedjan i oktober 2022. Utifrån den arbetade Inera fram de nytto- och kostnadsbeskrivningar som presenteras i den här nyttoanalysen.

Perspektiv. I nyttoanalysen finns perspektiven vårdgivare och invånare i Sverige.

Nyttor. Nyttoanalysen använder fyra kategorier på nyttor enligt tabellen nedan.

När vi skriver

Menar vi

Finansiell nytta

Värderas och hämtas hem i pengar, kan vara besparingar eller ökade intäkter.

Omfördelningsnytta

Frigjorda resurser som kan värderas i pengar, men som hämtas hem när de används på nya sätt. 

Kvalitetsnytta

Kvaliteter för individer, som ökad trygghet och bättre hälsa, eller sociala kvaliteter som ökad gemenskap. De värderas inte i pengar, men beskrivs och går att mäta.

Miljönytta

Effekter som är positiva för miljön som minskade koldioxidutsläpp. Värderas inte i pengar, men beskrivs och går att mäta.

Kostnader. Kostnader sorteras i samma kategorier som nyttorna. Finansiella kostnader handlar om pengar, omfördelningskostnader om tid och andra resurser. Kvalitetskostnader beskriver försämrade kvaliteter, exempelvis ökad stress hos personalen, och miljökostnader handlar om det som påverkar miljön negativt.

Avgränsningar. Nyttoanalysen beskriver inte de specifika nyttor som enskilda publicerade moment eller program ger, utan beskriver samtliga nyttor som 1177 stöd och behandling möjliggör totalt sett. Den kan utgöra en grund för fortsatt analys av enskilda moment eller program.

Nyttoanalys

Alternativen som jämförs

I analysen jämförs två alternativ:

 1. Vård och behandling via fysiska möten, telefonkontakt och post.

 2. Vård och behandling via fysiska möten, telefonkontakt och post, men även via plats- och tidsoberoende vård, som med tjänsten 1177 stöd och behandling.

Jämförelsealternativen valdes då de bedömdes vara de mest relevanta för regionerna. Mycket vård och behandling ges idag genom fysiska möten, telefonkontakt och post.  

Effektkedja

Effektkedjan är den analys som ligger till grund för nyttorna som beskrivs i nyttoanalysen. Den finns bifogad nedan som pdf, men beskrivs också i efterföljande text.

För ladda ner, klicka på filen och sedan på pilen med molnet uppe i högra hörnet.

 

Nyttor

Kvalitetsnyttor

Hjärta

Invånare får bättre hälsa
Flera faktorer bidrar till att stöd- och behandlingsprogrammen kan ge invånare en bättre hälsa än traditionell vård. Det kan hända om programmen ger bättre resultat. Det finns vetenskapliga studier för vissa stöd- och behandlingsprogram som funnit att de haft likvärdig eller bättre resultat än sedvanlig behandling eller väntelista (Utlåtanden, internetbaserade behandlingsprogram | SKR). Bättre hälsa kan också uppstå om behandlingarna ger minst likvärdigt resultat, men att fler invånare fullföljer behandlingarna. Programmen kan också ge invånaren bättre förmåga att hantera sin diagnos så att hen mår bättre. Nedan listas de faktorer som kan bidra till bättre resultat, att fler fullföljer behandlingarna och att invånaren ökar sin förmåga att hantera sin diagnos:

 • Högre kvalitet på programmen. Stöd- och behandlingsprogrammen kan ha högre kvalitet, på grund av flera faktorer:

  • Fler kompetenser bidrar. Ett digitalt program möjliggör samarbete mellan flera kompetenser inom olika yrkeskategorier exempelvis designer, sjuksköterska eller dietist. Vilken kompetens som behövs kan variera beroende vilken typ av program som tas fram.

  • Tid för eftertanke för vårdpersonal. Med ett asynkront arbetssätt får vårdpersonal mer tid för eftertanke innan hen återkopplar till invånaren, så att kvaliteten på återkopplingen blir högre.

 • Invånaren förstår innehållet bättre. Det finns många aspekter i 1177 stöd och behandling som bidrar till att invånare förstår innehållet bättre jämfört med om det hade presenterats analogt:

  • Granskas utifrån pedagogik och tillgänglighet. Programmen granskas oftare utifrån pedagogik och tillgänglighet, så att innehållet är lättare att förstå och tillgängligt för fler.

  • Egen takt. Invånaren kan ta till sig innehållet i egen takt, och repetera hur mycket hen vill, i stället för att ta till sig innehållet på vårdens villkor, exempelvis på en viss plats och vid en viss tid.

  • Tid för eftertanke för invånare. Invånaren får mer tid för eftertanke mellan kontakter med vårdpersonalen.

  • Tid för eftertanke för vårdpersonal. Vårdpersonalen får mer tid för eftertanke innan hen återkopplar till invånaren så att kvaliteten på återkopplingen blir högre.

  • Möjlighet att ställa frågor. Invånaren skickar meddelanden för att fråga om sådant hen undrar över, och ställer frågor som hen kanske inte kommit ihåg att ställa om hen hade väntat till nästa besök eller behövt ringa i telefon.

 • Genom att invånaren är mer motiverad att fullfölja programmet. Med en bättre förståelse för informationen (se 'Invånaren förstår innehållet bättre), kortare och tätare kontakter där både invånare och behandlare kan följa framstegen, samt tydligare struktur och rutin i planering och kontakt med vården, ökar motivationen att fullfölja programmet.

 • Genom att vårdpersonal snabbare sätter in förändringar. Eftersom vårdpersonalen kan följa invånarens framsteg och ha tätare kontakt med invånaren, kan hen snabbare märka om någon förändring behövs i behandlingen och sätta in den snabbare.

 • Genom bättre fysiska besök. 1177 stöd och behandling bidrar på olika sätt till att förbättra även de besök som görs fysiskt, genom att:

  • Bättre förberedelser - invånare. Invånare får stöd att förbereda sig bättre inför fysiska besök med hjälp av informationen i programmet och kan ställa “rätt” frågor.

  • Bättre förberedelser - vårdpersonal. Vårdpersonal förbereder sig bättre inför fysiska besök, med hjälp av den information som invånaren gett i programmet.

  • Glömmer inte. Allt finns digitalt så invånaren behöver inte komma ihåg papper eller formulär inför besöket.

 

Förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonal
Flera aspekter med tjänsten 1177 stöd och behandling kan bidra till att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal.

 • Kvalitetssäkrat arbetssätt. Vårdpersonal har en trygghet i att tjänsten 1177 stöd och behandling innehåller kvalitetssäkrad information och säker kommunikation. Se mer om kvalitet i avsnittet ”Invånare får bättre hälsa”.

 • Omväxling i arbetet. Vårdpersonal kan arbeta omväxlande med fysiska och digitala behandlingar.

 • Utveckla digital kompetens. Vårdpersonal får mer träning i att använda digitala verktyg, och många tycker att det är roligt att få utvecklas i sitt arbete.

 • Arbeta på distans. 1177 stöd och behandling gör det möjligt för vårdpersonal att arbeta på distans. Om arbetsgivaren tillåter det, kan de få en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.

 • Ta del av ny sakkunskap och områden. Eftersom 1177 stöd och behandling är en digital tjänst kan flera personer och kompetenser enklare samarbeta för att ta fram en behandling. Det gör att kompetenser som annars inte skulle mötas kan träffas och dela kunskap med varandra. Exempelvis kan dietisters kunskap kompletteras med kunskap från experter inom psykisk hälsa.

 

Fler invånare får hjälp i rätt tid
Invånare som inte annars skulle ha sökt vård kan välja att gå digitala stöd och behandlingsprogram, så att fler invånare får hjälp. Det kan vara personer som arbetar mycket, personer som bor långt bort, personer som inte vill ses fysiskt, personer som inte söker vård på grund av låna köer, och personer som av andra skäl inte skulle ha sökt fysisk vård.

Mer jämlik vård
Att använda stöd- och behandlingsplattformen i stället för ett analogt arbetssätt bidrar till en mer jämlik och strukturerad vård som erbjuds på samma sätt oavsett var invånaren bor. Detta kan exemplifieras på flera sätt:

 • Fler invånare får tillgång till samma stöd. Oavsett var invånare bor, får de samma stöd om regionerna använder liknande arbetssätt och erbjuder samma stöd- och behandlingsprogram. Behandlingen underlättas oavsett vilken behandlare invånare har tillgång till.

 • Mer strukturerat arbetssätt. Genom att arbetssättet byggs in i de stöd- och behandlingsprogrammen blir arbetssättet mer strukturerat och lika oavsett verksamhet och vårdgivare. Fler verksamheter kan införa lika rutiner och lära av varandras erfarenheter för att förbättra sitt arbetssätt.

 

Ökad trygghet för invånare
När de invånare som vill får tillgång till digitala stöd- och behandlingsprogram i stället för analoga, ökar deras trygghet. Flera faktorer bidrar till det:

 • Ökad känsla av en plan. Invånaren har en uppfattning om vad programmet innehåller och vad nästa steg är. Det skiljer mellan programmen hur detaljerad överblicken över programmet är, men alla program ger en uppfattning.

 • Behöver inte kontakta vården. Invånare kan spara informationen från programmet och behöver inte kontakta vården i lika hög utsträckning om de har frågor.

 

Enklare vardag för invånare
Enklare att planera vardagen och prioritera vården invånaren själv kan välja när och var de ska arbeta med programmet, och har färre tider att passa.

 

Minskad smittspridning
Eftersom innehållet är digitalt, behöver inte invånare resa till behandlingen. Det minskar risken för spridning av olika smittor, vilket är viktigt för alla som riskerar att bli allvarligt sjuka från smitta.

Snabbare utveckling av vård och behandling
När program genomförs digitalt i 1177 stöd och behandling i stället för analogt, minskar variationen i hur programmen genomförs. Till exempel får invånare instruktioner på samma sätt oavsett vem behandlaren är. När programmen är standardiserade, finns bättre underlag för uppföljning, utvärdering och forskning på dessa. Det förväntas leda till mer forskning och utvärdering än vid analoga arbetssätt, så att kunskaper om vilka interventioner som är effektiva ökar i en snabbare takt, och leder till en snabbare utveckling av vård och behandling.

 

Omfördelningsnyttor

Frigjord tid för invånare
1177 stöd och behandling frigör tid för invånare jämfört med analoga program på flera sätt:

 • Inga resor. Invånare behöver inte lägga tid på att resa till behandlingen, eftersom den är digital.

 • Inga telefonköer. Invånare behöver inte vänta i telefonkö om de har frågor, utan kan i stället skicka frågor via meddelanden.

 

Frigjord tid för behandlare
Att behandla med 1177 stöd och behandling tar mindre tid för behandlare jämfört med en analog behandling. Det ökar möjligheterna för till exempel förändrade arbetssätt. Den frigjorda tiden uppstår av flera skäl:

 • Enklare administration. Vårdpersonal behöver inte administrera papper och pappersutskick, utan kan länka, dela och tillgängliggöra innehåll digitalt, vilket är ett effektivare arbetssätt.

 • Invånaren gör mer själv. Invånaren läser, tittar på filmer, gör övningar och utför självskattningar själv utan behandlarens hjälp.

 • Färre återbesök genom struktur och rutin . När invånare har allt samlat digitalt, behöver de inte hålla reda på papper och formulär inför besök. Det minskar risken att glömma någonting, och gör att färre besök behöver göras om, vilket frigör tid för vårdpersonalen.

 

Frigjorda resurser i regioner genom samverkan
Tjänsten 1177 stöd och behandling gör det enklare för regioner att utveckla och förbättra processer och arbetssätt tillsammans i stället för att skapa egna. Det frigör resurser i regionerna.

 

Finansiella nyttor

Minskade kostnader för papper och porto för regioner
I 1177 stöd och behandling är all information digital, vilket minskar mängden papper som verksamheter skickar eller ger till invånare. Det kan handla om formulär eller information som invånaren ska läsa. Det minskar verksamhetens kostnader för papper och porto. 

 

Minskade kostnader för upphandling av program för regioner
När regioner samarbetar om stöd- och behandlingsprogram behöver färre regioner köpa program på marknaden, vilket minskar deras kostnader. Detta förutsätter att regionerna använder samma system för åtkomst till programmen.

 

Minskade kostnader för resor för invånare
Eftersom innehållet är digitalt, behöver inte invånare resa till behandlingen. Det minskar deras kostnader för resor.

 

Miljönyttor

Minskad miljöpåverkan från papper och transport
När all information är digital minskar miljöpåverkan från papper och transporten av papper. 

 

Minskade koldioxidutsläpp från resor
Eftersom innehållet är digitalt, behöver inte invånare resa till behandlingen.

 

Kostnader

För att nyttorna ovan ska uppstå, krävs nedanstående kostnader.

Engångskostnader för:

 • Utveckling av program

 • Införande och förändringsledning

 • Ta fram rutiner

Löpande kostnader för:

 • Abonnemangskostnad för 1177 stöd och behandling

 • Förvaltning av program

 • Stöd för användning

 • Samordning inom och mellan vårdgivare

 • Styrning

 • Efterleva rutiner

 • Kvalitetssäkring.

 • Miljökostnader för hårdvara och drift

 

Risker och hinder

Risker

Nedan finns möjliga risker för oönskade konsekvenser från användningen av 1177 stöd och behandling.

Invånare inte får den hjälp de behöver. Det finns en risk att 1177 stöd och behandling används på sätt som gör att invånare inte får den hjälp de behöver. Det skulle kunna ha flera orsaker:

 • Vårdpersonal startar program utan tillräcklig bedömning. Vårdpersonal startar program utan att ha bedömt invånarens behov tillräckligt. Detta kan leda till att invånaren får fel program, exempelvis ett digitalt program där det hade behövts fysiska möten, eller att invånaren fått ett visst program när det hade behövts ett annat. Det här är relativt vanligt och orsakas ofta av att verksamheten har felaktiga förväntningar på 1177 stöd och behandling.

 • Sämre kommunikation. För många är det en omställning att uttrycka sig digitalt i skrift och det kan göra att kommunikationen inte fungerar så att invånaren inte får hjälp.

 • Vårdpersonal missar försämrad hälsa hos patienten. Det kan till exempel handla om att missa brådskande meddelanden som invånaren skickar, eller att det hade behövts fysiska möten för bedömning av aktuell hälsostatus.

 • Invånare avsätter inte den tid som behövs. När invånare kan arbeta med digitala program var och närsomhelst, finns en risk att de inte prioriterar detta på det sätt som behövs.

 

Minskad trygghet för invånare. Flera aspekter kan bidra till risken att invånare skulle känna en minskad trygghet jämfört med om de erbjudits en analog behandling:

 • Invånare vill helst ha personlig kontakt. Många invånare uppfattar personlig kontakt och fysiska möten som den bästa formen för behandling. De kan uppleva sig avfärdade av vården när de erbjuds en digital behandling, och det kan minska tryggheten.

 • Svårt att kommunicera. För många är det en omställning att uttrycka sig digitalt i skrift och det kan bidra till en känsla otrygghet.

 

Hinder

Nedan listas sådant som skulle kunna hindra nyttorna från att uppstå.

Inte tillgängligt för alla
Idag saknar 1177 stöd och behandling stöd för andra språk än svenska, tillgänglighetanpassning för video och tillgång för personer som saknar e-legitimation. Tjänsten är också mindre tillgänglig för personer som inte är vana vid dator- eller mobilanvändning. Bristerna i tillgänglighet hindrar nyttorna att uppstå för de grupperna som drabbas av den.

Vårdpersonalen använder inte 1177 stöd och behandling
Flera faktorer kan medföra att vårdpersonal använder 1177 stöd och behandling i mindre utsträckning än vad som är möjligt.

 • Vårdpersonal vill helst ha personlig kontakt. Många som arbetar i vården är van vid personlig kontakt och fysiska möten som huvudsakligt arbetssätt för behandling och väljer därför att inte använda 1177 stöd och behandling.

 • För lite stöd för kompetensutveckling. En del vårdpersonal är mer ovan vid datoranvändning, och får otillräckligt stöd för att börja arbeta med nytt arbetssätt. Detta kan medföra otillräcklig kunskap om 1177 stöd och behandling och den digitala miljön som tjänsten finns och därmed minskad möjlighet till ett digitalt arbetssätt.

 • Besvikelse över verktyget. När vårdpersonal har förväntningar på 1177 stöd och behandling som verktyget inte möter, kan de bli besvikna och mindre benägna att använda det.

 • Bristande rutiner. Om rutinerna brister runt det nya arbetssättet så kommer inte verktyget att användas på rätt sätt och effekten uteblir

 

Bristande mål och styrningsarbete. Om det finns brister i mål och styrningsarbetet leder det till att olika plattformar upphandlas eller stor variation i utbudet. Det minskar möjligheten att uppnå nyttor som jämlik vård.

 

Regionerna använder inte varandras program
Om regionerna inte samarbetar kring program utan producerar sina egna, går de miste om nyttor i form av frigjorda resurser och mer jämlik vård.

Kopplingar till nationella mål

De effekter och nyttor som identifierats i nyttoanalysen visar att 1177 stöd och behandling bidrar till de strategiska mål som regioner arbetar mot. Här beskriver vi några av de mest centrala målområdena som tjänsten bidrar till.

 

Nära vård
1177 stöd och behandling kan bidra till att regionerna når den målbild som finns och är antagen inom hälso- och sjukvården för en nära vård. Nyttoanalysen visar att tjänsten kan bidra till mål som

 • förbättrad tillgänglighet

 • utvecklad samordning inom eller mellan vårdgivare

 • ökad kontinuitet och relationsskapande

 • hälsofrämjande och förebyggande arbete

 • underlätta arbete i primärvården i glesbygd.

De program som används inom 1177 stöd och behandling bör ha som målsättning att skapa de nyttor som identifierats i den här nyttoanalysen, för att säkerställa att även målen för nära vård möts.

Överenskommelse om en God och nära vård | SKR

 

Ökad tillgänglighet
Nyttorna med 1177 stöd och behandling ökar tillgängligheten till vården och möjliggör fler insatser och kommunikationsvägar som en del i invånarens övergripande vårdinsats. Däribland 2024 års överenskommelse mellan regering och SKR för ökad tillgänglighet.

Tillgänglighet i vården, vårdgarantin | SKR

 

Vision e-hälsa 2025
1177 stöd och behandling bidrar till att möta målsättningar som finns inom Vision e-hälsa 2030, som “individen som medskapare” och “rätt kunskap och information”.

Vision e-hälsa 2025

 

Agenda 2030
1177 stöd och behandling bidrar till målet “god hälsa och välbefinnande” i regeringens handlingsplan Agenda 2030.

Agenda 2030 | Mål 3 | Hälsa och välbefinnande - Regeringen.se

Styrkor och svagheter

En svaghet är att de regionrepresentanter och deltagare från Ineras förvaltning som deltagit i framtagandet alla haft en positiv grundinställning till 1177 stöd och behandling. Det hade varit en styrka att ha med deltagare som var mer avvaktande till att använda tjänsten för att få en ännu bättre förståelse för nyttor och kostnader.

Sammanfattning

I nyttoanalysen identifierades följande nyttor och kostnader med 1177 stöd oh behandling:

Nyttor

 • Invånare får bättre hälsa

 • Fler invånare får hjälp i rätt tid

 • Mer jämlik vård

 • Ökad trygghet för invånare

 • Enklare vardag för invånare

 • Minskad smittspridning

 • Snabbare utveckling av vård och behandling

 • Frigjord tid för invånare

 • Frigjord tid för behandlare

 • Frigjorda resurser i regioner genom samverkan

 • Minskade kostnader för papper och porto för regioner

 • Minskade kostnader för upphandling av program för regioner

 • Minskade kostnader för resor för invånare

 • Minskad miljöpåverkan från papper och transport

 • Minskade koldioxidutsläpp för resor

 

Kostnader

 • Utveckling av program

 • Införande och förändringsledning

 • Ta fram rutiner

 • Abonnemangskostnad för 1177 stöd och behandling

 • Förvaltning av program

 • Stöd för användning

 • Samordning inom och mellan vårdgivare

 • Styrning

 • Efterleva rutiner

 • Kvalitetssäkring

 • Miljökostnader för hårdvara och drift

 

Risker

 • Invånare får inte den hjälp de behöver

 • Minskad trygghet för invånare

 

Hinder

 • Inte tillgängligt för alla

 • Låg användning hos vårdpersonalen

 • Bristande mål- och styrningsarbete

 • Regionerna använder inte varandras program

 


Ladda ner en powerpoint-presentation av nyttoanalysen

Klicka på filen och sedan på pilen med molnet i högra hörnet för att ladda ner.