1177 direkt

 Sammanfattning

Nyttokalkylen ger en beskrivning av de nyttor och kostnader som förväntas från användandet av 1177 direkt, tillsammans med hinder och risker. En del av nyttorna och kostnaderna kan också värderas i pengar i en beräkningsmodell där användaren själv får mata in sina antaganden.

Nyttokalkylen bygger på en jämförelse av två scenarier för första linjens vård samt vårdkontakter i primärvården. I det ena alternativet fortsätter regionen som tidigare: de huvudsakliga kontaktvägarna mellan invånare och vårdpersonal är telefon, fysiska möten och digitalt via 1177 e-tjänster. I vissa fall finns även chatt och video. Det är alltid personalen som inhämtar anamnes, som bedömer vårdbehov och som ger råd om självhjälp. I det andra alternativet börjar regionen även använda 1177 direkt. I och med det används chatt med möjlighet att också använda video och ljudsamtal, tillsammans med en automatisk anamnes, automatisk bedömning av vårdbehov och automatiska råd om självhjälp.

Nyttoanalysen identifierade flera möjliga nyttor för både invånare, region och samhälle för användningen av 1177 direkt jämfört med alternativet, exempelvis frigjord tid, ökad trygghet eller att en större andel invånare kan få vård i rätt tid.  

Ett fåtal av nyttorna värderades i pengar, samt alla identifierade kostnader. Många faktorer som används i beräkningarna av nyttorna är mycket osäkra, exempelvis om eller hur mycket tid som frigörs i hanteringen av ärenden, hur stor andel av ärendena som ersätter fysiska besök, eller hur stor användningen kan förväntas bli.

Därför presenteras inget enskilt resultat, utan kalkylen tillgängliggörs som en modell i en Excelfil där användaren själv kan göra olika antaganden och undersöka utfallet från dem.

Innehåll

Versioner

Version

Datum

Anteckning

1.0

2024-04-02

Publiceras

Nyttoanalys och nyttokalkyl för 1177 direkt

Grafik, beskrivs i texten.
“Så fungerar 1177 direkt”. Bild från 1177.se.

Bakgrund

Under 2023 införde 9 regioner 1177 symtombedömning och hänvisning och därigenom möjligheten för invånare att söka vård i den digitala ingången 1177 direkt. Efter att ha loggat in i sin webbläsare får invånaren svara på frågor i ett formulär för att sedan automatiskt hänvisas till råd om självhjälp, chatt med vårdpersonal, 1177 på telefon eller 112.

Under arbetet med upphandlingen av tjänsten 2021 gjorde Inera en nyttokalkyl som visade på en stor förväntad nytta med tjänsten i förhållande till kostnaderna. Framförallt förväntades invånarna få stor nytta genom frigjord tid, färre resor och ökad trygghet.   

Den här rapporten presenterar en uppdaterad nyttoanalys och nyttokalkyl utifrån de erfarenheter och lärdomar som införandet av 1177 direkt har medfört under 2023 och början på 2024.

Rapporten ger en beskrivning av de nyttor och kostnader som användandet av 1177 direkt förväntas medföra, samt vilka hinder och risker som identifierats (nyttoanalys). Det finns också möjlighet att värdera vissa nyttor och kostnader i pengar (nyttokalkyl).

Nyttokalkylens främsta syfte är att:

 • Stödja framtida vägval

 • Stödja fortsatt implementering

 • Stödja uppföljning

Jämförelse

Nyttokalkylen bygger på en jämförelse av två scenarier för första linjens vård samt vårdkontakter i primärvården.

Ikoner med olika kontaktvägar inom vården i två rutor
Från att fortsätta som tidigare till att även använda 1177 direkt.

Från att fortsätta som tidigare…
I det ena alternativet fortsätter regionen som tidigare: de huvudsakliga kontaktvägarna mellan invånare och vårdpersonal är telefon, fysiska möten och digitalt via 1177 e-tjänster. I vissa fall finns även chatt och video. Det är alltid personalen som inhämtar anamnes, som bedömer vårdbehov och som ger råd om självhjälp.

…till att även använda 1177 direkt.
I det andra alternativet börjar regionen att även använda 1177 direkt. I och med det används chatt med möjlighet att också använda video och ljudsamtal, tillsammans med en automatisk anamnes, automatisk bedömning av vårdbehov och automatiska råd om självhjälp.

Detaljerad jämförelse: vad blir annorlunda?
För att kunna förstå vad med 1177 direkt som skapar nyttor och kostnader följer en detaljerad jämförelse av hur olika arbetsmoment skiljer sig när 1177 används jämfört med tidigare arbetssätt.

 

TABELL. Detaljerad jämförelse

 

Fortsätta som tidigare

Även använda 1177 direkt

 1. Kontaktvägar till vården för en första bedömning av vårdbehov

Invånare kan kontakta vården för en första bedömning av sitt vårdbehov på flera sätt:

 • Ringa sin vårdcentral (oftast ett telefonisystem med tidsbokning för uppringning)

 • Besöka sin vårdcentral

 • Ringa 1177 på telefon

 • Kontakt via 1177 e-tjänster

 • Ringa / besöka jouröppen mottagning

 • Ringa 112 / besöka akutmottagning

Alla alternativ från tidigare, samt:

 • Kontakt via 1177 direkt

 1. En första bedömning av vårdbehov när vårdcentralen inte är tillgänglig

Kräver ny kontakt. Om en invånare kontaktar sin vårdcentral när den är stängd eller när telefontiderna är slut, får hen ingen första bedömning vid det kontaktförsöket.
Invånaren behöver då välja mellan att:

 • Vänta och försöka igen

 • Ringa 1177 på telefon

 • Ringa / besöka jouröppen mottagning

 • Ringa 112 / besöka akutmottagning

Automatisk bedömning direkt. Oavsett tid på dygnet får invånare som använder 1177 direkt alltid en automatiserad bedömning av sitt vårdbehov. Om den valda enheten i 1177 direkt är stängd:

 • hänvisas prio 1–2 till 1177, 112 eller annan dygnet-runt-öppen enhet

 • får prio 3–4 rekommendation att ställa sig i kö till kontakt med enheten

 • får prio 5 ett automatiskt råd om självhjälp samt möjlighet att ställa sig i kö till kontakt.

 1. Anamnes

Inhämtas av vårdpersonalen. Vårdpersonalen ställer frågor till invånaren för att få en anamnes.

Automatisk. Invånare svarar på frågor i ett automatiskt formulär med flervalsfrågor och fritextfält för att lämna sin anamnes.

Vårdpersonalen kan sedan fortsätta ställa kompletterande frågor i en eventuell kontakt.

 1. Bedömning och hänvisning

Vårdpersonal. Vårdpersonal gör en första bedömning av vårdbehovet och hänvisar.

Automatiskt. 1177 direkt gör en första automatisk bedömning av vårdbehovet och hänvisar.

 1. I vilken ordning invånare får svar

Kösystem. Invånare får svar i den ordning som de kontaktat vården:

 • Telefonkö

 • Kösystem vid drop-in till fysiska besök

 • Tillgängliga tider i e-tjänsterna

Vårdpersonalen väljer. Utifrån den automatiska prioriteringen, samt information om kontaktorsak, tidpunkt som patienten ställde sig i kö, ålder och kön, kan vårdpersonalen välja vilket ärende som de ska besvara.

 1. Information om ärendet inför kontakten

Begränsad. Vårdpersonal får ingen information om varför invånaren tar kontakt, men kan ha tillgång till historisk information beroende på kontaktväg. Exempel:

Telefonsamtal till vårdcentral

 • Telefonnummer och personnummer

 • Kan använda journalen för att se tidigare kontakter och journalinformation

1177 på telefon

 • Namn och personnummer

 • Adress

Utförlig. Vårdpersonal ser redan i förväg varför invånaren söker kontakt. De ser de ärenden som kommit in i en patientliggare med:

 • Prioritet

 • Namn och personnummer

 • Kontaktorsak

 • Tidpunkt de ställde sig i kö

När vårdpersonalen öppnar ett ärende ser de:

 • En automatisk sammanfattning av alla svar invånaren lämnat inför kontakten (med möjlighet att se alla frågor och svar).

 • En lista över tidigare besök hos 1177 direkt inom samma vårdgivare, och möjlighet att öppna alla detaljer.

Vårdpersonalen kan även ha tillgång till historisk information i journalen precis som vårdcentralerna har

 1. Kontakt mellan invånare och vårdpersonal

Telefon eller fysiskt.

Vårdcentral
Invånare och vårdpersonal har oftast direkt kontakt via telefon eller fysiska möten.

1177 på telefon

Här sker kontakten på telefon, i vissa regioner finns även möjlighet att växla från telefon till bild eller video.

Går att växla. I 1177 direkt finns flera olika kontaktvägar:

 • Synkron chatt

 • Asynkron chatt

 • Bild

 • Ljudsamtal

 • Video

Kontakten inleds ofta med en chatt, men kan sedan övergå till ljudsamtal eller videosamtal, och kanske hållas öppen med en asynkron chatt efter första kontakten.

1177 e-tjänster och brev.

Vårdcentral
Många kontakter är indirekta eller asynkrona, till exempel via 1177 e-tjänster eller brev.

När invånare och vårdpersonal har kontakt via 1177 e-tjänster kan invånaren oftast inte svara på vårdpersonalens meddelanden, utan behöver skapa ett nytt meddelande för vidare kontakt.

Chatt. Invånare och vårdpersonal kan svara varandra, både i den synkrona och asynkrona chatten.

 1. Vårdpersonalen kontaktar invånaren

Telefon, 1177 e-tjänster, brev eller fysiskt. När vårdpersonalen behöver kontakta invånaren görs det ofta via telefon, 1177 e-tjänster, brev eller via ett inbokat möte.

Asynkron chatt och digitala möten. I 1177 direkt kan vårdpersonal kontakta invånaren med en asynkron chatt som även kan övergå i någon av de andra kontaktvägarna.

Utöver asynkron chatt kan vårdpersonalen kontakta patienten via ett bokat digitalt möte samt ge patienten möjlighet att boka digitalt möte via en biljett.

 

 1. Råd om självhjälp

Från vårdpersonal. Vårdpersonal ger råd om självhjälp.

Läsa själv. Invånare läser även råd om självhjälp som de hittar på exempelvis 1177.se.

Automatiskt. Invånare kan även få automatiska råd om självhjälp baserade på den anamnes de lämnat.

 1. När vårdpersonal behöver se patienten

Ofta krävs fysiska möten.

Vårdcentral
Oftast krävs att vårdpersonalen och invånaren ses fysiskt för att vårdpersonalen ska kunna se patienten.

1177 på telefon
1177 på telefon har bild och video i vissa regioner.

Bild / video. Vårdpersonal kan se patienten via bild eller video.

 1. Lämna samtycken för Nationell patientöversikt (NPÖ) och läkemedelslista

Under kontakten. Vårdpersonal frågar invånaren under kontakten om hen samtycker till att vårdpersonalen läser i NPÖ eller tar del av hens läkemedelslista.
Samtycken behövs dock sällan när invånare ringer till sin vårdcentral eftersom vårdpersonalen ofta har tillgång till all information i journalen.

Före kontakten. Invånare har möjlighet att samtycka innan kontakten (oavsett om kontakten kommer att kräva ett samtycke eller inte).

 1. Överlämna ärenden mellan vårdpersonal

Vårdcentral
Överlämningar av ärenden sker ofta på följande sätt:

 • Boka ett fysiskt möte hos kollegan

 • Be kollegan ringa patienten

 • Be invånaren ringa

1177 på telefon
Inom 1177 på telefon ber sjuksköterskan oftast invånaren att ta nästa kontakt. Det går också att be kollegan ringa upp.

Inom samma vårdgivare

Det finns olika sätt för överlämning:

 • Lämna över ett pågående besök direkt till en kollega

 • Boka en tid hos kollegan

 • Lämna en uppgift åt kollegan att initiera kontakt (s.k. vidimering)

Till annan vårdgivare

Här krävs en biljett som invånaren aktiverar för att ställa sig i kö till chatt.

 

 1. Information vid överlämningar

Olika källor.

När vårdpersonal tar över ett ärende kan de få information om det

Inom samma vårdgivare

 • Muntligt från kollega

 • Via journalen

 • Genom att be patienten upprepa sin historia

Mellan vårdgivare

 • Muntligt från kollega

 • Via Nationell patientöversikt

 • Genom att be patienten upprepa sin historia

 

Samma som tidigare, samt:

Inom samma vårdgivare
Information som dokumenterats i ärendet följer med när det lämnas över. Man ser även alla tidigare ärenden som gjorts i 1177 direkt.

Mellan vårdgivare
Vårdpersonalen kan kopiera information till ärendet innan det lämnas över.

 

 1. Rådgöra med en kollega

Ofta muntligt. Vårdpersonal rådgör ofta med varandra muntligt, genom att söka upp kollegan fysiskt, eller genom att ringa.

Vårdcentral
Ibland chatt. Vårdcentralernas journalsystem har ofta interna chattfunktioner. Chatt-appar på telefoner kan också användas för att få kontakt.

1177 på telefon
Pausa samtalet. På 1177 på telefon går det att pausa samtalet för att ringa en kollega.

 

Chatt eller video med hela ärendet. Inom 1177 direkt går det att kommunicera med kollegor via chatt eller video parallellt med kontakten med invånaren. Vårdpersonalen bjuder då kollegan till ärendet så att de ser all information om ärendet.

 1. Flera medverkande under vårdkontakten

Vårdcentral
Fysiskt. Om fler ska delta i vårdkontakten, exempelvis kollegor, tolk eller närstående, är kontakten ofta fysiskt.

1177 på telefon
Trepartssamtal. Inom 1177 på telefon finns möjlighet till trepartssamtal.

 

Digitalt. Vårdpersonal kan bjuda in kollegor till chatt och videomöte.

Vårdpersonal kan också bjuda in kollegor tolk eller närstående till videomötet via sms med länk till samtalet.

 

 1. Dokumentation

En plats. Vårdpersonalen dokumenterar direkt i vårdinformationssystemet.

Två platser. Vårdpersonalen dokumenterar i 1177 direkt, men behöver också dokumentera i vårdinformationssystemet. De kan kopiera och klistra text eller skriva en ny.

 1. Data om hur invånare svarar på frågor när de söker vård

Begränsad. För att få data om hur invånare svarar på frågor när de söker vård behöver samtalen spelas in och transkriberas.

Detta har gjorts inom 1177 på telefon men görs sällan (eventuellt aldrig?) för samtal till vårdcentraler.

Komplett. Regionen har eller kan få tillgång till komplett data om hur invånaren svarar på frågor, i 1177 direkt.

 

Nyttoanalys

Så arbetades nyttoanalysen fram

Kalkylen har tagits fram under 2023 och 2024, av en analysledare från Inera i samarbete med referenspersoner från regioner. I arbetsgruppen har personer med olika roller deltagit: hälso- och sjukvårdsstrateger, en digital strateg, en specialist i allmänmedicin tillika verksamhetsutvecklare i primärvården, verksamhetschef, samt systemansvarig för tjänsten. Andra som har läst och kommenterat på nyttoanalysen är förvaltningen för 1177 direkt på Inera, representanter från regioner samt representanter för leverantören, Platform24. Forskning och rapporter har också använts för att få en djupare förståelse för nyttor, kostnader, risker och hinder.

Perspektiv. De intressenter som ingår är invånare, vårdpersonal och samhället. Kalkylen avgränsas geografiskt till den/de regioner som användaren väljer att ta fram siffror för.

Nyttor. Vi använder fyra kategorier på nyttor.

När vi skriver

Menar vi

Finansiell nytta

Värderas och hämtas hem i pengar, kan vara besparingar eller ökade intäkter.

Omfördelnings-nytta

Frigjorda resurser som kan värderas i pengar, men som hämtas hem när de används på nya sätt. 

Kvalitetsnytta

Kvaliteter för invånare, som ökad trygghet och bättre hälsa, eller sociala kvaliteter som ökad gemenskap. De värderas inte i pengar, men beskrivs och går att mäta.

Miljönytta

Effekter som är positiva för miljön som minskade koldioxidutsläpp. Värderas inte i pengar, men beskrivs och går att mäta.

Kostnader. Kostnader sorteras i samma kategorier som nyttorna. Finansiella kostnader handlar om pengar, omfördelningskostnader om tid och andra resurser. Kvalitetskostnader beskriver försämrade kvaliteter, exempelvis ökad stress hos personalen, och miljökostnader handlar om det som påverkar miljön negativt.

Effektkedja

Effektkedjan (även kallad programlogik) är det verktyg som har använts för att visualisera effekterna som förväntas från användandet av 1177 direkt, och för att identifiera vilka effekter som är nyttor. Nyttobeskrivningarna nedan speglar effektkedjan.

Effektkedjan består av hypoteser, av antaganden om hur användandet av 1177 direkt skapar effekter. Vissa antaganden kan ha starkt stöd i erfarenheter eller forskning, medan andra inte har lika starkt stöd. Det är därför inte givet att de effekter och nyttor som beskrivs faktiskt uppstår. Nyttoanalysen ska därför ses som en beskrivning av förväntningarna på hur användandet av tjänsten kan leda till ett visst resultat.

Du hittar effektkedjan i filen nedan. Klick på filen och på pilen med molnet uppe i högra hörnet för att ladda ner.

Nyttor för invånare

Enklare för invånare att kontakta vården (kvalitet)

Vissa invånare föredrar digital kontakt. För invånare som föredrar att kommunicera digitalt, innebär 1177 direkt en till möjlig kontaktväg till vården, utöver 1177s e-tjänster och eventuella andra kontaktvägar.

Kan påbörja och fortsätta ärendet när hen vill. Invånaren kan påbörja och även fortsätta sitt ärende i chatten när det passar hen.

Behöver inte vänta i köer. Inför och under kontakt via chatt med vården behöver inte invånaren vänta i telefonkö till 1177 eller fysiska väntrum. Invånaren kan istället ägna sig åt det hen själv väljer under tiden hen väntar på svar från vårdpersonalen.

Behöver inte resa. I och med att invånaren kan skicka bilder och kommunicera via video kan fler ärenden hanteras på distans, och invånaren behöver inte resa till vården med sina besvär lika ofta.

Invånare som annars inte hade sökt vård får vård (kvalitet)

Nya grupper med vårdbehov kontaktar vården. När det är enklare för invånare att kontakta vården (se nyttan ovan), kan det leda till att invånare som annars inte skulle ha kontaktat vården, gör det i högre utsträckning när de har behov av vård.

Fler invånare får vård totalt sett (kvalitet)

Frigjord tid för vårdpersonal som används till att ta hand om fler. Användandet av 1177 direkt förväntas frigöra tid för vårdpersonal (se nyttan ”Frigjord tid för vårdpersonal”), som kan användas till att hjälpa fler invånare totalt sett, med samma resurser.

En större andel invånare får vård i rätt tid (kvalitet)

Automatisk bedömning och hänvisning. 1177 direkt bedömer automatiskt vårdbehov och hänvisar invånaren till råd om självhjälp, chatt med vårdpersonal eller 112, även när vårdcentralen är stängd. Det kan leda till att en större andel av de som behöver kontakta vården omgående gör det, och en större andel av de som kan avvakta tills mottagningen öppnar gör det – så att en större andel invånare får vård i rätt tid.

De med störst behov kan få svar först. Med 1177 direkt ser vårdpersonalen en prioriterad lista med ärenden, där det framgår ålder och sökorsak, så att de först kan svara patienterna som de bedömer har störst behov.

Invånaren får snabbare kontakt med rätt resurs. Eftersom vårdpersonalen ser en lista över ärenden kan de redan innan första kontakten planera så att rätt resurs tar hand om patienten

Frigjord tid för invånare (omfördelning, värderad i pengar)

Behöver inte vänta i köer. Med en digital kontakt behöver inte invånare vänta i telefonkö till 1177 på telefon eller i fysiska väntrum.

Behöver inte resa. I och med att invånaren kan skicka bilder och kommunicera via video kan fler ärenden hanteras på distans, och invånaren behöver inte resa till vården med sina besvär lika ofta.

Mindre tid krävs per ärende i snitt. Många olika aspekter av det digitala arbetssättet förväntas göra att ärenden kräver mindre tid i snitt. Se vidare i fördjupningen nedan.

Minskade kostnader för resor för invånare (finansiell, värderad i pengar)

Invånaren behöver inte resa. I och med att invånaren kan skicka bilder och kommunicera via video behöver invånare inte resa till vården med sina besvär lika ofta och slipper kostnaderna för resan.

Bättre hälsa för invånare (kvalitet)

Fler invånare får vård totalt sett. När fler invånare får vård (se nyttan ’Fler invånare får vård totalt sett’) kan deras hälsa bli bättre än den skulle ha varit annars.  

En större andel invånare får vård i rätt tid. När en större andel invånare får vård i rätt tid (Se nyttan ovan) kan det ha positiva effekter för deras hälsa.

Invånare som annars inte hade sökt vård får vård. Nya grupper med vårdbehov söker vård (se nyttan med samma namn).

Ökad trygghet för invånare (kvalitet)

Enklare för invånare att kontakta vården. När invånare känner att de enkelt kan kontakta vården om de behöver, kan de känna en ökad trygghet. Se nyttan ”Enklare för invånare att kontakta vården”.

Både invånare och vårdpersonal är bättre förberedda inför kontakten. När invånaren svarar på frågorna i den automatiska anamnesen inför mötet blir hen bättre förberedd inför kontakten med vårdpersonal. Vårdpersonalen som har tagit del av svaren är också bättre förberedd.

Mindre stress under i vårdkontakt via chatt. Med chatt kan invånare tänka efter och komplettera under kontakten. Det är också lättare att ta stöd av närstående under kontakten.

Invånaren känner att hen guidas till rätt ställe. Frågeformuläret och den automatiska bedömningen och hänvisningen som alltid finns tillgängliga kan göra att invånaren känner sig bättre omhändertagen och tryggare med nästa steg, jämfört med att vänta i telefonköer eller på att vårdcentralen ska öppna.

Enklare för vårdpersonal att kontakta invånare. Med den asynkrona chatten kan vårdpersonal kontakta invånare utan att ringa eller skriva brev, vilket kan öka tryggheten för invånare.

Fördjupning. Vad kan göra att nya ärenden kan ta mindre tid i snitt?

Vårdpersonal lägger mindre tid på att inhämta anamnes. Den automatisk anamnesen gör att vårdpersonal inte behöver lägga lika mycket tid på att inhämta information från invånaren.

Bästa kanalen för en viss kontakt används oftare. Det går att växla mellan kanaler, inklusive ljudsamtal, så att den mest effektiva kanalen kan användas i varje kontakt.

Snabbare överlämningar. Digitala överlämningar av ärenden kan spara tid på två sätt:

 • Invånare eller vårdpersonal behöver inte ringa upp

 • Informationen följer med ärendet inom 1177 direkt så att invånare inte behöver berätta allt igen för nästa person.

Mer effektivt informationsutbyte med chatt (synkron/asynkron).

 • Det finns större möjlighet till eftertanke och informationsinhämtning under chatt som kan ge mer komplett information snabbare än vid andra kontaktvägar. Vårdpersonal kan lätt rådgöra med kollegor (exempelvis via chatt med tillgång till ärendet) och inhämta information. Invånare kan lätt ta stöd av närstående och lämna bättre svar.

 • Den ena parten (invånaren eller vårdpersonalen) behöver inte vänta kvar i kontakten när den andra parten tänker efter, hämtar information, eller tar stöd från närstående eller kollegor. Detta kan frigöra lite tid (så länge tiden mellan svaren inte blir så lång att parterna hinner glömma vad det handlade om och lägga ny tid på att läsa in sig).

 • Med chatt kan informationsutbytet bli mer fokuserat (mindre tid läggs på ’brus’).

 • En större andel ärenden kan sluthanteras eftersom flera kompetenser kan samarbeta i det digitala mötet.

Digitala besök är ibland snabbare än fysiska. I och med att invånaren kan skicka bilder och kommunicera via video kan fler ärenden hanteras på distans. Digitala besök kan eventuellt kräva mindre tid än fysiska – i alla fall har sådana antaganden gjorts i studier (i Ekman, 2018, antas ett fysiskt besök i snitt ta 24 minuter och ett digitalt 15 minuter).

Mindre tid krävs vid uppföljning och återbesök. I den asynkrona chatten kan invånare och vårdpersonal fortsätta ha kontakt vilket medför fördelar jämfört med andra kontaktvägar:

 • Invånare och vårdpersonal kan undvika telefon eller brev som kan vara mer tidskrävande.

 • Informationsutbytet finns kvar i den asynkrona chatten så mindre tid kan krävas för att eftersöka information. 

Nyttor för region och vårdpersonal

Frigjord tid för vårdpersonal (omfördelning, värderad i pengar)

Mindre tid krävs per ärende i snitt. Många olika aspekter av det digitala arbetssättet förväntas göra att ärenden kräver mindre tid i snitt. Se fördjupningen ovan.

Mindre tid på att ge råd om självhjälp. I 1177 direkt kan invånare få automatiska råd om självhjälp utifrån hur de svarat på frågorna. Det frigör tid för vårdpersonal som annars hade behövt ge råden.

Mindre tid på att bedöma vårdbehov och hänvisa. Vårdpersonal behöver inte bedöma och hänvisa de invånare som automatiskt hänvisas till 112 eller råd om självhjälp (och som är nöjda med rådet).  

Bättre arbetsmiljö för vårdpersonal (kvalitet)

Mer omväxlande arbete.  Med 1177 direkt kan vårdpersonal växla mellan telefon, fysiska möten och digitala kontakter, så att arbetet upplevs som mer varierat.

Möjlighet att arbeta på distans. 1177 ökar möjligheten att arbeta på distans vilket kan förenkla vardagen för vårdpersonal.

Ökad trygghet för vårdpersonal.  Se nyttan ’Ökad trygghet för vårdpersonal’.

Ökad trygghet för vårdpersonal (kvalitet)

Mindre stress under kontakten. Genom tid till eftertanke och möjlighet till stöd från kollegor under vårdkontakten kan vårdpersonal känna sig mindre stressade och mer trygga.

Överblick och vet att de svarar dem med störst behov först. Genom den prioriterade listan med ärenden och möjlighet att välja ärende, kan vårdpersonal känna att de har mer kontroll över sin arbetssituation.

Frigjorda lokaler hos regionen (omfördelning, ej värderad i pengar)
1177 direkt ger större möjlighet för vårdpersonal att arbeta på distans. Det skulle kunna göra det möjligt för regionen att frigöra lokaler.

Minskade kostnader för rekrytering för regionen (omfördelning, ej värderad i pengar)

Med en bättre arbetsmiljö kan regionen bli en mer attraktiv arbetsgivare som får lättare att både rekrytera och behålla kompetens. Det minskar regionernas kostnader för rekrytering.

Färre vakanser (kvalitet)
Regioner kan anställa personal på distans, vilket gör det lättare att anställa den personal som behövs.

Nyttor för samhället

Mer jämlik vård

Alla får samma första bedömning givet samma svar. Den automatiska bedömningen innebär att bedömningen för en viss uppsättning svar inte påverkas av vårdpersonalen. Det innebär en ökad jämlikhet i den första bedömningen.

Alla invånare kan få en första bedömning direkt. Tidigare kan väntetiderna för invånare som behöver en första bedömning variera, exempelvis beroende på vilken vårdcentral de tillhör. Men med 1177 direkt får alla en första bedömning av vårdbehov direkt oavsett vårdcentral.

Minskad miljöpåverkan
När invånare inte behöver resa, minskar miljöpåverkan från resorna.

Bättre / snabbare utveckling av vården
1177 direkt ger möjlighet att samla data om vårdkontakten som tidigare inte samlats i stor skala. Exempelvis information kring vilken information och med vilka ord som information delas under vårdkontakten. Detta skulle kunna användas för forskning och bättre kvalitetsarbete, så att vården på sikt kan utvecklas och förbättra snabbare än den skulle gjort annars.

Kostnader

Engångskostnader som värderats i pengar:

 • IT-projekt (finansiell)

 • Implementering (omfördelning)

 • Teknisk utrustning – dubbla skärmar, arbetsplatser (finansiell)

Löpande kostnader som värderadats i pengar:

 • Abonnemang för tjänsten (finansiell)

 • Tidsåtgång för ökad dubbeldokumentation (omfördelning)

 • Tidsåtgång för ny ’onödig’ vårdkonsumtion (omfördelning)

Kostnader som inte värderats i pengar:

 • Energiförbrukning och hårdvara (miljö)

Möjliga framtida kostnader

Det finns framtida investeringar som skulle kunna krävas för att öka användning och nytta, men som inte räknats med i kalkylen nu, exempelvis:

 • Listningsintegration

 • Integration mot vårdinformationssystem

 • Koppla ihop flöden i Primärvården online & vårdcentraler

 • Behörighetsintegration – single sign on (SSO) för medarbetare

 • Konsolidering av tjänster som gör samma sak, exempelvis receptförnyelse och ’kontakta oss’ i 1177 e-tjänster.

Hinder

Ett hinder är någonting som kan hindra användning och därmed nyttorna från att uppstå. För att överbrygga hindren kan det krävas ytterligare kostnader som inte är medräknade i kalkylen, exempelvis investeringar i teknikutveckling eller i förändrade arbetssätt.  

Nedan sorteras de hinder som identifierats enligt modellen ”veta, kunna, vilja” (Implementeringsboken, 2023). ”Veta” handlar om att ha den kännedom och kunskap som krävs för användning. ”Kunna” handlar om att ha möjlighet och förutsättningarna som krävs för användning. Och ”vilja” handlar om att ha motivation att använda.

Hinder för att kunna

Låg tillgänglighet och användbarhet. Enligt en studie från CoDeAc finns inget stöd i 1177 direkt för användare som har svårigheter att läsa, skriva och dra slutsatser av ibland underförstådda fenomen. Tjänsten bedöms kräva en omfattande insats från invånarens sida. Studien bedömde att endast 16 procent av den vuxna befolkningen kan förväntas förstå all text och utföra uppgifterna korrekt. Bedömningen gjordes utifrån en undersökning från the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) av läsförmåga hos Sveriges vuxna befolkning- den fann att 16 procent av befolkningen har förmågan att göra flerstegsoperationer, tolka information från långa och blandade texter där det kan finnas motstridiga uppgifter – sådant som studiens författare bedömde att 1177 direkt kräver av användaren. Studien har inte genomgått peer-review, men oavsett om omfattningen på hindren är så stora som den bedömer eller inte, så finns det sannolikt en vissa hinder i form av bristande tillgänglighet och användbarhet. Några exempel på brister som studien tar upp:

 • Det går inte att fortsätta senare om man har stängt fönstret i webbläsaren.

 • Invånaren vet inte hur långt formuläret är.

 • Texterna är svåra eller ologiska.

Otillräcklig avlastning med andra arbetsuppgifter. Vårdpersonal förväntas ofta arbeta med både telefon, 1177 direkt, och andra kanaler som e-tjänster samtidigt, vilket gör det svårt att arbeta effektivt i 1177 direkt samt skapar stress och en negativ upplevelse av tjänsten.  

Vårdpersonal upplever inte att de med störst behov får vård först. Eftersom 1177 direkt gör det enklare för invånare att kontakta vården kan nya grupper ta kontakt – bland dem unga och friska personer som inte har störst behov. Vårdpersonal har bland annat uttryckt sin oro för detta i media (Läkartidningen, 2023).

Den automatiska bedömningen kan också innebära att vårdpersonal svarar ’prio 1’ ärenden före telefonsamtal, för att sedan upptäcka att prioriteringen av ärendet varit felaktig jämfört med hur de själva skulle ha bedömt vårdbehovet. Detta finns exempelvis beskrivet i en rapport från Västra Götalandsregionen (2023) där 7 % av fallen fick en för hög prioritet. För vårdpersonal kan det skapa en etisk stress där de upplever att inte kan handla med hänsyn till sin etiska bedömning, och upplevelsen av att använda tjänsten blir negativ.

Inga aviseringar i den synkrona chatten. I den bästa av världar är invånaren och vårdpersonalen båda närvarande i den synkrona chatten. Men om invånaren har loggat ut från en synkron chatt, får hen ingen avisering när vårdpersonalen är tillbaka. Då blir det svårt invånaren att veta när det finns svar och ärendet kan ta lång tid.

Svårt att lämna över mellan vårdgivare. Idag är det svårt att lämna över ärenden mellan vårdgivare. En invånare får en så kallad digital biljett som hen ska aktivera själv, sedan hamnar invånaren i kö till den nya enheten. All information från ärendet följer inte med, utan den överlämnande enheten får kopiera och klistra in information till den nya vårdgivaren.

Vårdpersonal saknar ’what’s in it for me’. Det finns flera aspekter av 1177 direkt som gör att användandet upplevs som merarbete för vårdpersonal – som ger mer på minuskontot än på pluskontot:

 • Tidskrävande att läsa dokumentation i journalen. Dokumentationen från ett ärende i 1177 direkt blir ofta mer omfattande än från andra typer av kontakter då vårdpersonalen ofta klipper och klistrar hela anamnesen i ett textsjok till journalen istället för att göra en egen sammanfattning.

 • Otillräcklig anamnes. Sjuksköterskan behöver ställa följdfrågor till patienten, vilket kan upplevas som merarbete.

 • Tidskrävande när invånare använder fler kanaler. Ibland använder invånare fler kanaler för att försöka få kontakt med vården för samma ärende, vilket kräver tid av vårdpersonalen. När även 1177 direkt används för detta upplever vårdpersonalen att 1177 direkt skapar ännu mer arbete.

Otillräckliga råd om självhjälp. De råd om självhjälp som ges är generella och inte alltid anpassade till patientens behov, så att de inte blir tillräckliga för att invånaren ska kunna avvakta, så invånaren kontaktar vården igen.

Inkomstbortfall för vårdenheter. Många regioner har ersättningsmodeller som inte ger ersättning för digitala besök. Det gör det svårt för vårdenheter att sätta av resurser till 1177 direkt.

Otydliga signaler om vilken kontaktväg som bör användas. Alternativa och snarlika kontaktvägar fortsätter att finnas kvar, vilket ger invånare och vårdpersonal motstridiga signaler om vad som bör egentligen bör användas. Exempelvis kan ett recept förnyas via telefon, e-tjänster, 1177 direkt och på vårdcentralen, men ingenstans står vad som är bäst.

Hinder för att veta

Saknas strategisk beskrivning av syfte och mål med 1177 direkt. På organisationsnivå finns övergripande effektmål som att ”öka tillgängligheten”, men det saknas en beskrivning av på vilket sätt 1177 direkt ska bidra till de övergripande målen, hur 1177 direkt ska fungera tillsammans med övrig verksamhet och övriga system och tjänster, och vilka arbetsmoment och tjänster som ska tas bort. Det innebär att organisationens kompetens att använda 1177 direkt är begränsad.  

Invånare vet inte hur de kan använda 1177 direkt. Studien från CoDeAc påpekar att utformningen som en 1177-tjänst gör att invånaren förväntar sig att tjänsten ska vara integrerad med övriga 1177-tjänster som journalen. Det skapar en osäkerhet för hur man ska använda 1177 direkt.

Invånaren vet inte när de bör välja 1177 direkt. Det finns många sätt att kontakta vården men ingen guide för invånaren att välja väg.

Hinder för att vilja

De hinder som beskrivs under ’kunna’ och ’veta’ påverkar viljan att använda 1177 direkt. Utöver dem finns ytterligare ett hinder som är starkt kopplat till motivation:

Vårdpersonal får mindre kontroll över sin arbetssituation. Om vårdpersonal behöver bemanna både telefon och 1177 direkt samtidigt blir det svårt att prioritera mellan ärendena. Det minskar känslan av kontroll, något som påverkar motivationen att använda tjänsten.

Risker

En risk är möjligheten att oönskade effekter uppstår.

Risk för patientsäkerheten:

 • Risk att information försvinner på grund av dubbeldokumentation.

 • Risk att anteckningar hamnar hos fel patient på grund av dubbeldokumentation.

 • Risk att bedömningsmotorn prioriterar fel.

 • Risk att invånare tolkar frågor i anamnesen fel.

Risk för undanträngningseffekt. Om resurser som redan har fullt schema fördelas om till att arbeta med 1177 direkt, och de ärenden som kommer till 1177 direkt är lättare åkommor än de som de hade hanterat annars, har regionen prioriterat lättare åkommor framför de med större behov. Detta kan uppstå genom att invånare som inte annars hade kontaktat vården kontaktar 1177 direkt med besvär som inte kräver vård, men hänvisas till vården av den automatiska bedömningsmotorn. En viss sådan effekt finns medräknad i nyttokalkylen i kostnaden tidsåtgång för ny ’onödig’ vårdkonsumtion.

Risk att invånare känner ökad oro och stress. Över ytterligare en kontaktväg med vården utan att veta vilken de bör använda.

Mål

Regionerna har satt mål och effektmål kopplade till 1177 direkt på olika nivåer. Dessa listas nedan.

Regionala mål. Respektive region sätter egna mål och effektmål för vad de vill uppnå med tjänsten 1177 direkt i sin region.

Regionernas målbild för 1177. Regionernas gemensamma nationella målbild för hur 1177 ska fungera i framtiden, Målbild för 1177 - Inera, har fyra centrala nyckelbegrepp: aktiv medskapare, sammanhållen överblick, rätt vårdnivå direkt och enkel kommunikation. Målbilden har effektmål som stämmer väl med några av nyttorna i nyttoanalysen: 

 • Bättre hälsa hos invånarna

 • Bättre tillgänglighet till hälsa, vård, omsorg och tandvård

 • Effektivare användning av resurser inom hälsa, vård, omsorg och tandvård.

Målbild för 1177 direkt. De regioner som använder 1177 direkt har beslutat om en målbild för vad 1177 direkt ska erbjuda och hur den ska upplevas av invånare.

1177 direkt erbjuder invånaren:

 • Symtombedömning dygnet runt

 • Vårdmöte i chatt och video med sjuksköterska dygnet runt

 • Vårdmöte i chatt och video med ytterligare kompetenser och yrkesroller

Invånaren ska uppleva att 1177 direkt:

 • Har hög tillgänglighet

 • Är tydlig och lätt att förstå

 • Erbjuder rätt hjälp i ett sömlöst flöde.

Nyttokalkyl

I nyttokalkylen kan ett fåtal av nyttorna värderas i pengar, samt alla identifierade finansiella- och omfördelningskostnader. Nyttorna och kostnaderna finns beräknade för 6 år. De nyttor som värderats i pengar är:

 • Frigjord tid för invånare

 • Frigjord tid för vårdpersonal

  • Mindre tid krävs per ärende i snitt

  • Mindre tid till att ge råd om självhjälp

  • Mindre tid för bedömning av vårdbehov och hänvisning för de som hänvisas automatiskt till 112

Resultatet presenteras när användaren valt värden
Många faktorer som används i beräkningarna av nyttorna är mycket osäkra, exempelvis hur mycket tid som frigörs för vårdpersonal, hur stor andel av ärendena som ersätter fysiska besök, och hur stor användningen förväntas bli.

Regionala variationer i implementering, arbetssätt, styrning av ärenden och vilka kompetenser som arbetar i tjänsten påverkar också.

Därför får den som vill använda kalkylen själv fylla i många av värdena för att se sitt resultat. Excelfilen för detta hittar du nedan i Bilaga 2. Excelfil.

Föreslagna antaganden
I tabellen nedan visas två av de värden som redan finns föreslagna i kalkylfilen baserad på tillgängliga rapporter och forskning. Dessa går att justera. Valet av värde i tabellen nedan samt några andra extra “kluriga” värden diskuteras mer utförligt i Bilaga 1 med hänvisning till rapporter och forskning.

Faktor

Värde

Andel 1177-ärenden som är ny konsumtion

25%

Andel av ny-konsumtionen som inte kräver vård

7%

Diskontering och prisjustering
I nyttokalkylen tillämpas en diskonteringsränta på 3 % i enlighet med Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets rekommendation för ekonomiska analyser. Diskontering innebär att nytta och kostnader som inträffar i framtiden värderas lägre med en viss ränta. Priserna är justerade till 2022 eller 2023 års prisnivå.

Diskussion samt styrkor och svagheter

En styrka är att en arbetsgrupp med bred kompetens och erfarenhet har deltagit i arbetet och att nyttoanalysen har lästs av ytterligare personer.

En svaghet i nyttoanalysen skulle kunna vara att vissa av de nyttor som inte värderats i pengar antas skapas av andra nyttor: till exempel att bättre hälsa ses som ett resultat av bland annat nyttan att fler invånare får vård, som i sin tur förväntas uppstå tack vare nyttan frigjord tid för vårdpersonal. Detta skulle kunna ses som att man ’dubbelräknar’ de nyttorna. Samtidigt kan det underlätta förståelsen att visa upp dem. Men en större tydlighet kring nyttorna som är beroende av varandra skulle vara önskvärd om nyttokalkylen uppdateras igen framöver.

En svaghet i nyttokalkylen är osäkerheten kring flera viktiga faktorer. Mer kunskap behövs om andelen ny konsumtion, andelen besök som ersätter fysiska, hur mycket tid som sparas i användningen.

Det saknas också bra underlag för vilka förväntningar man kan ha på användningen.

Ytterligare en svaghet är att alla nyttor inte värderats i pengar. Tittar man bara på graferna över nettonytta underskattar man därför troligen nyttan.

Slutsatser

Nyttoanalysen identifierade flera möjliga nyttor för både invånare, region och samhälle för användningen av 1177 direkt jämfört med alternativet, exempelvis frigjord tid, ökad trygghet eller att en större andel invånare kan få vård i rätt tid. 

Ett fåtal av nyttorna värderades i pengar, samt nästan alla identifierade kostnader. Många faktorer som används i beräkningarna av nyttorna är mycket osäkra, exempelvis om eller hur mycket tid som frigörs i hanteringen av ärenden, hur stor andel av ärendena som ersätter fysiska besök, eller hur stor användningen kan förväntas bli. Alla dessa värden kan också påverkas av regionala variationer och vägval.

Därför presenterades inget enskilt resultat för nyttokalkylen. Den tillgängliggörs istället som en modell som kan användas för att testa olika antaganden och värden.

Nyttokalkylen kan användas för att skapa sig en bättre förståelse för vilka nyttor och kostnader som kan förväntas. Kanske kan den hjälpa till att tänka kring vilka hinder som är viktigast att arbeta med, vad som är viktigast att följa upp, och stödja beslut kring framtida vägval?

Bilaga 1. Resonemang kring antaganden

Den data som används i beräkningarna kommer från flera olika källor. I den bifogade Excelfilen finns alla faktorer som använts samt källhänvisning. Det finns dock en stor osäkerhet kring flera av de faktorer som använts i kalkylen eftersom data kring effekter saknas. Syftet med den här bilagan är att resonera kring de osäkra men viktiga kalkylfaktorerna och förklara mer utförligt varför vissa värden valts, än vad som är möjligt i Excelfilen.

Innehåll

Faktor: andel 1177 direkt-ärenden som är ny konsumtion

Varför är det viktigt?

När det är enklare för invånare att kontakta vården antas det till viss del skapa ’ny konsumtion’, det vill säga att invånare som annars inte skulle ha kontaktat vården gör det. En del eller all ny konsumtion kan såklart vara önskvärd utifrån att den kan möta ett vårdbehov, men det påverkar hur stor den frigjorda tiden blir i kalkylen.

I kalkylen räknar vi även med en viss del av den nya konsumtionen inte hade behövt en vårdkontakt alls, och därför medför en kostnad i form av ökad tidsåtgång (se faktor för detta längre ner).

Vilka underlag finns?

Myndigheten för Vårdanalys (2022) uppskattar att allt mellan 25-100 % av digitala läkarbesök utgörs av ny konsumtion (s157-8). Samtidigt verkar alla analyser där handla om digitala läkarbesök snarare än den första bedömningen och hänvisningen som vi är intresserade av - det är tänkbart att en ännu högre andel av de som går igenom frågeformuläret är ny konsumtion, jämfört med de som faktiskt haft ett digitalt läkarbesök.

Vilken siffra användes?

I nyttokalkylen föreslås antagandet att 25 % av ärendena till 1177 direkt är ny konsumtion.

Faktor: ny vårdkonsumtion som inte kräver vård

Varför är det viktigt?
En del av den nya konsumtionen som vi förväntar oss med 1177 direkt är sannolikt önskvärd och leder till nyttan att invånare som verkligen behöver vård får vård i större utsträckning än om 1177 direkt inte funnits. En viss del av den nya konsumtionen kan dock vara ärenden som inte behöver vård, och som kräver tid av vårdpersonalen på bekostnad av andra patienter med större vårdbehov. Den delen av den nya vårdkonsumtionen har vi valt att visa upp i kalkylen som en kostnad.

Vilka underlag finns?
Den automatiska bedömningen av vårdbehov är tänkt att hänvisa de som kan avvakta till råd om självhjälp, men enligt Västra Götalandsregionens rapport (2023) får cirka 7 % av ärendena en för hög prioritet.

Vilken siffra väljer vi?
Utifrån Västra Götalandsregionens rapport väljer vi att anta att 7% av de startade mötena är ärenden som inte hade behövt komma i kontakt med vården.

Faktor: vad invånare skulle ha gjort om 1177 direkt inte funnits

Varför är det viktigt?

De 1177-ärenden som inte är ny konsumtion antas ha valt en annan kontaktväg om 1177 direkt inte hade funnits. Vad invånaren skulle ha gjort annars påverkar vilka nyttor som uppstår i kalkylen. Exempelvis kan det frigöra mycket resurser för både vård och invånare att undvika ett besök på akuten, medan ett ärende som annars skulle ha kommit via 1177 e-tjänster inte medför lika stor nytta.

Vilka underlag finns?

Vi har inte hittat något material om vilken ingång invånare skulle ha valt om de inte hade använt en digital kontaktväg till vården utöver de studier som fokuserar på ny vårdkonsumtion.

Vilka siffror användes?

I kalkylen utgår vi från hur ärenden fördelas i olika kanaler i regionen innan 1177 direkt används, och gör antagandet att samma fördelning hade gällt för 1177-ärenden om de inte hade använt 1177 direkt. Antagandet illustreras i bilden nedan.

Detaljerna i fördelningen används dock inte i alla beräkningar, utan i de flesta fall skiljs bara ny vårdkonsumtion från alla övriga alternativ.

 • När det gäller frigjord tid för invånare som slipper vänta i telefonkö till 1177 tar beräkningen hänsyn till vilken andel av invånarna som antas annars ha kontaktat 1177 på telefon.

 • När det gäller frigjord tid för invånare som slipper resa till fysiska besök, antas att alla kontaktvägar i alternativscenariot utom ny konsumtion hade kunnat leda till fysiska besök.

 • När det gäller frigjord tid genom kortare ärenden i snitt antas också att alla kontaktvägar i alternativscenariot som inte är ny konsumtion kan frigöra tid.

 • När det gäller antal som hänvisats till 112 eller akuten antas att de annars skulle ha tagit en kontakt i någon kanal.

Det finns flera svagheter med antagandet ovan:

 • Telefonsamtalen till vårdcentraler rör inte bara nya ärenden, utan kan handla om pågående ärenden som inte lämpar sig för 1177 direkt – så att kalkylen kanske överskattar andelen som annars hade ringt sin vårdcentral.

 • De icke-akuta fysiska besöken på akutmottagningar finns inte med, vilket gör att sannolikheten att invånare som annars besökt akuten är underskattad.

Faktor: andel 1177-ärenden som ersätter fysiska besök

Varför är det viktigt?

Av de ärenden som ersätter kontakter som annars hade tagits via någon annan kanal, går det att anta att en viss andel helt kan undvika ett fysiskt besök, vilket skapar nyttor framförallt för invånare som slipper ta sig till vårdcentralen.

Vilka underlag finns?

Enligt Myndigheten för Vårdanalys (2022) talar internationella studier för att endast en mindre del av de digitala besöken ersätter de fysiska, och några tyder till och med på att konsumtionen av fysisk vård kan öka. 

 • I myndighetens egen analys ser de andelen digitala kontakter som avlastar fysiska besök kan ligga mellan 0 och 75%.

 • En annan svensk studie (Ellegård och Kjellson 2019) kom fram till att digitala kontakter inte minskade fysiska besök alls, alltså att 0% av de digitala besöken ersatte fysiska.

 • En tredje svensk studie (Ellegård 2019) uppskattade att 50 % av digitala besök avlastade de digitala.

 • En fjärde svensk studie fann att av de som haft digital kontakt med läkare, hade endast 6,1% ytterligare kontakt med vården 7 dagar efter det digitala läkarbesöket, vilket kan tyda på att de digitala besöken möter vårdbehovet och skulle kunna innebära att en del av dem ersätter fysiska (givet att alla inte är ny konsumtion) (Gabrielsson-Järhult et al 2021).

 • Det finns även kvalitativa studier där vårdpersonal uppgett att bilder kan bespara patienter ett fysiskt besök (Eldh et al 2020).

 • Ineras egen uppföljning av bild och video i 1177 2020 bekräftar den bilden, då den fann att andelen egenvårdsråd ökade med upp till 9 procentenheter från 33% till 42%, vilket också tyder på att bild innebär att invånaren kan stanna hemma i högre utsträckning.

Vilken siffra användes?

Ingen siffra är föreslagen för detta i kalkylen, utan användaren får själv göra sitt antagande om hur stor andel av de digitala kontakterna som ersätter ett fysiskt besök.

Faktor: frigjord tid – ärenden tar mindre tid i snitt

Varför är det viktigt?

I nyttoanalysen finns en förväntan på att det digitala arbetssättet i 1177 direkt kan frigöra tid jämfört med om ärendena hade hanterats via andra kanaler. Här handlar det om flera olika aspekter av det digitala arbetssättet som tillsammans förväntas göra arbetet smidigare över tid (se fördjupningen i nyttoanalysen).

Vilka underlag finns?

Vi har inte hittat någon kvantitativ studie som visar om tidsbesparingar faktiskt uppstår eller hur stora de skulle kunna vara. Det finns å andra sidan kvalitativa studier som funnit att personal på vårdcentraler upplever att digitala verktyg liknande 1177 direkt låter dem arbeta bättre och snabbare över tid, exempelvis genom att snabba chatmeddelanden ersätter omständliga samtal i enkla ärenden, och bättre informationsunderlag gör att de snabbare kunde ge rätt svar till patienten (Eldh et al 2020, Entezarjou et. al 2020, Frennert et al 2023). Det är lättare att boka möten, dela information, konsultera kollegor, inhämta information, och de behöver inte ägna tid åt att ringa invånare som inte svarar (Entezarjou et al 2020).

Vilken siffra användes?

Ingen siffra är föreslagen för detta i kalkylen, utan användaren får själv göra sitt antagande om frigjord tid.

Bilaga 2. Excelfil

I Excelfilen kan du lägga in egna antaganden och arbeta med beräkningsmodellen.

 • I fliken Börja här kan du lägga in olika data och antaganden för att se vad de ger för utfall på fliken Resultat.

 • I flikarna Räkna på nyttor och Räkna på kostnader kan du se hur beräkningarna är gjorda och även ändra dem om du skulle vilja.

Vissa antaganden är förifyllda i Excelfilen och några av dem kan du läsa om i Bilaga 1. Resonemang kring antaganden ovan.

 

Excelfil - modell att fylla i egna värden i

Ladda ner filen genom att klicka på den och sedan på pilen med molnet uppe i högra hörnet.

Bilaga 3. Powerpoint-presentation

Här kan du ladda ner ett bildspel i powerpoint som du kan använda för att visa upp nyttoanalys och nyttokalkyl vid presentationstillfällen. Du behöver själv lägga in ditt eget resultat om du har värderat nyttor och kostnader i pengar i Excefilen (se Bilaga 2).

Klicka på filen och sedan på molnet med pilen uppe i högra hörnet för att ladda ner.

Referenser

Ekman B. Cost Analysis of a Digital Health Care Model in Sweden. Pharmacoecon Open. 2018 Sep;2(3):347-354.

Entezarjou A et al. Experiences of digital communication with automated patient interviews and asynchronous chat in Swedish primary care: a qualitative study. BMJ Open 2020

Eldh AC, Sverker A, Bendtsen P, Nilsson E. Health Care Professionals' Experience of a Digital Tool for Patient Exchange, Anamnesis, and Triage in Primary Care: Qualitative Study. JMIR Hum Factors. 2020 Dec 14;7(4):e21698.

Frennert S, Erlingsdóttir G, Muhic M, Rydenfält C, Milos Nymberg V, Ekman OB. ‘It increases my ability to influence my ways of working’: A qualitative study on digitally mediated patient management in primary healthcare. Scand J Caring Sci. 2023; 37: 88–105.

Gabrielsson-Järhult F, Kjellström S, Josefsson KA. Telemedicine consultations with physicians in Swedish primary care: a mixed methods study of users' experiences and care patterns. Scand J Prim Health Care. 2021 Jun;39(2):204-213.

Hasson, H., von Thiele Schwarz, U. Implementeringsboken - så inför du nytt som gör nytta. Natur & Kultur, 2023.

Jonsson, M. et. Al. Rapport: tillgänglighet och användbarhet i 1177 direkt. CoDeAc, 2023.

Ellegård, Lina Maria och Kjellson, Gustav, ”Nätvårdsanvändare i Skåne kontaktade oftare vårdcentral,” Läkartidningen. 2019,116:FSWP

Myndigheten för Vårdanalys, Besök via nätet- resursutnyttjande och jämlikhet kopplat till digitala vårdbesök, 2022

Simpson RM et al. Measuring the impact introducing NHS 111 online had on the NHS 111 telephone service and the wider NHS urgent care system: an observational study. BMJ Open 2022

Snellman et al. Digital triagering i primärvården – uppdatering av en systematisk översikt från Camtö 2021. Region Örebro län, 2023-11-08. Digital triagering i primärvården (regionorebrolan.se)

Torkelsson, A-C. Hundra läkare i upprop – anklagar regionen för att bryta mot laagen. http://Läkartidningen.se 2023-11-01. Hundra läkare i upprop – anklagar regionen för att bryta mot lagen (lakartidningen.se)

Västra Götalandsregionen. Rapport Sök Vård – VGR. Västra Götalandsregionen, 2023-10-05. *Rapport Sök vård VGR 6 okt.pdf (vgregion.se)