Fliken E-tjänster

 

Syfte

Under kontaktkortens sektion VÅRA E-TJÄNSTER presenteras alla de E-tjänster som finns tillgängliga på en mottagning och som en invånare kan nyttja.

E-tjänsterna som visas hämtas från två källor, antingen från:

 1. 1177 e-tjänster, de som administreras i e-tjänsternas “personalverktyget”, och/eller

 2. Kontaktkortsadmin, KKA

 

Som e-tjänsteredaktör i KKA kan du:

 • hämta E-tjänster från en annan publik mottagning.

 • lägga till E-tjänster som inte finns i 1177 e-tjänster(personalverktyget)

 • se alla E-tjänster som finns registrerade för enheten och sortera dem i vald ordning.

Däremot kan du inte ändra på någon information ( t. ex namn eller länkar) som hämtats från 1177 e-tjänster(personalverktyget), ev. ändringar måste göras i den källan.

Riktlinjer E-tjänster

Allmänt

 • Följ egna regionens eventuella riktlinjer för hur er regions e-tjänster ska visas.

 • Varje landsting/region bör ta fram egna regionala riktlinjer för länkning till egna e-tjänster och antingen sammanställa en lista över vilka länkar som är godkända att använda regionalt eller låta varje mottagning bestämma själv vilka e-tjänster som man länkar till. 

Rekommendation

Vi rekommenderar att landstingen/regionerna lägger till sina e-tjänster i verktyget 1177 e-tjänster(personalverktyget), i så lång utsträckning som möjligt! 

 

 

 

 

Att hämta E-tjänster från annan mottagning

 • Ange fullständigt hsaid för den enhet som du vill hämta E-tjänster ifrån, och klicka “Hämta”. OBS! Enheten som du hämtar från måste också vara publik.

 • Applikationen svarar då med namn och hsaid på enheten som du hämtar ifrån, samt de E-tjänster som är möjliga att hämta. Du kan hämta alla (default) eller göra ett urval.

 • Det går att hämta från enheter som ännu inte visas på 1177 (har ett from-datum framåt i tiden= startdatum i HSA).

 • Du kan hämta från flera olika mottagningar till samma enhet.

 • Det är även här du anger att du vill sluta att hämta från den angivna enheten.

 

Om det sker någon förändring bland E-tjänsterna på en mottagning som andra enheter har hämtat från (s k modermottagning), så kan det påverka E-tjänsterna på den hämtande mottagningen (s k dottermottagning).

 • Om man valt “Hämta mottagningens alla E-tjänster”:

  • lägges det till E-tjänster på modermottagningen så kommer den/de nya att visas även på dottermottagningen

  • tar man bort någon E-tjänst på modermottagningen så tas den bort även från dottermottagningen.

 • Om man valt att hämta enskilda E-tjänster:

  • ev. nytillagd E-tjänst på modermottagningen speglas inte med automatik upp på dottermottagningen, utan du måste aktivt gå in och hämta den.

  • en E-tjänst som tas bort från modermottagningen tas bort även från dottermottagningen.

 

Att registrera E-tjänster

I denna sektion registreras länkar till egna regionala E-tjänster, sådana som inte erbjuds eller administreras via 1177 e-tjänster (personalverktyget).

Allmänt

 • De e-tjänster du lägger till kommer att visas på kontaktkortet tillsammans med de övriga E-tjänsterna som Hitta vård importerat till enheten från 1177 e-tjänster(personalverktyget)

 • Du kan bestämma om den nya e-tjänsten ska visas före eller efter de som hämtats från 1177 e-tjänster(personalverktyget) genom att fylla i något av valen. Följ regionens eventuella riktlinjer.

 • Det finns ingen begränsning i KKA för hur många e-tjänster som kan läggas till.

Skapa ny e-tjänst

Klicka på

för att öppna ett nytt formulär som får status Arbetskopia.

 

Rubrik är obligatoriskt att ange.

Länk till E-tjänst är obligatoriskt att ange.

Extern tjänst utan koppling till 1177 ska anges om tillämpligt

Beskrivande text

 • Obligatorisk. Texten som skrivs här visas när besökaren klickar på i:et vid e-tjänsten på kontaktkortet

 • När du klickar i fältet visas även editorn. Den erbjuder möjlighet till viss formatering av texten.

Datum

 • Gäller from-datum är obligatorisk, aktuellt datum är satt som default.

 • Schemalagd publicering respektive avpublicering sker vid midnatt.

Visa före/efter e-tjänster från 1177 e-tjänster

 • Här anger du om enhetens egna e-tjänster ska visas före eller efter de som hämtas från 1177 e-tjänster (personalverktyget). OBS! Valet visas bara om sorteringsordningen inte har ändrats någon gång tidigare.

Ta bort/avpublicera E-tjänst

Kan antingen göras genom att klicka på papperskorgen eller att ange ett passerat Gäller tom-datum, och därefter publicera ändringen.

Rensa arbetskopia

Funktionen rensar arbetskopian och gränssnittet visar den tidigare, redan publicerade versionen igen.

 

 

 

 

Att sortera e-tjänster

Har du hämtat E-tjänster från en annan enhet eller lagt till nya så måste den ändringen publiceras innan de nya enheterna blir synliga här. Först därefter är det möjligt att sortera om ordningen de ska visas i.

I listan framgår från vilken källa E-tjänsten kommer:

 1. E-tjänst från 1177, eller

 2. E-tjänst från KKA, eller

 3. E-tjänst som hämtats från annan mottagning

Den inbördes ordningen kan ändras, antingen med hjälp av piltangenterna eller drag-and-drop-funktionen, och därefter publicering.

 

OBS! så fort du gör en manuell omsortering så upphör applikationens all logik gällande visningsordning och den kommer aldrig mer tillbaka.

 

 

 

Historik

Datum

Ändring

Utfört av

2024-01-31

Uppdaterat en bild (KKA 24.02)

Anette Lindgren

2023-06-13

Lagt till “Rensa arbetskopia” (KKA_23.07)

Anette Lindgren